پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

  • كسانى كه اميد بسته اند تا بتوانند با تحريكات و موذى گرى ها، نظام را دچار مشكل كنند بايد بدانند موج اراده و عزم مردمى، آن قدر قوى است كه اين چيزها را به راحتى در خود حل خواهد كرد.
  • كسانى كه ندانسته اين چيزها را زمينه سازى مى كنند و هرج و مرج به وجود مى آورند و بار سنگين اين كار را بر دوش مى گيرند بايد بدانند مسؤوليت شان خيلى سنگين است.
  • نسل جوان ما يكى از مايه هاى قوت كشور و انقلاب ماست، دشمن هم به همين نسل و به تحريك پذيرى و احساساتى بودن آن ها چشم دوخته است، جوان ها بايد خيلى مراقب باشند.
  • هدف آمريكايى ها اين است كه منطقه اى را كه اتفاقاً دنياى اسلام در آن قرار دارد و از لحاظ موقعيت جغرافيايى و منابع طبيعى ـ به خصوص نفت ـ درجه يك است، از وجود مزاحمى به نام اسلام، فكر اسلامى و انگيزه هاى اسلامى به كلى خلاص كنند. (در خطبه هاى نمازجمعه 1/9/81)
  • تحجر سياسى كه متأسفانه در برخى محيط هاى دانشگاهى نيز ديده مى شود از تحجر مذهبى خطرناك تر است، چرا كه امكان فكر كردن را از شخص مى گيرد و تشكيلات سياسى را مثل پدرخوانده مافيا بر ذهن و عمل او حاكم مى كند.
  • كسانى كه غوغازيست هستند و بدون جنجال و فريب و تقلب امكان زندگى كردن ندارند، نبايد در دانشگاه ها نقش ايفا كنند.
  • سياست بازى ها خيلى از دانشجويان را به سياست بى رغبت كرده، اما دانشگاه اين جريان هاى مزاحم و معارض با علم و آگاهى را پس خواهد زد. در ديدار با دانشجويان ممتاز كشور، 7/9/81)
  • مسؤولان بايد به گونه اى رفتار كنند كه طبقه متوسط و ضعيف تر احساس كنند با مسؤولان فاصله اى ندارند و نوكيسه گان بدانند كه مسؤولان با آن ها نيستند. (در ديدار با رئيس جمهور و هيأت وزيران، 10/9/81)
  • شوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد موج آفرينى كند و حركت كلى كشور و جامعه را در عرصه هاى مختلف فرهنگ هدايت نمايد. (در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 26/9/81)