بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

ضمیمهاندازه
3_OP.PDF374.25 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

محمود مختاربند / دانش پژوه دكترى علوم اقتصادى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                     Mhm92@chmail.ir

دريافت: 22/6/93               پذيرش: 23/12/93

چكيده

اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع فرصت ها و نظريه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از اين تحقيق، بررسى ميزان سازگارى نظريه برابرى رسمى و نظريه برابرى محتوايى با نظريه عدالت در اقتصاد اسلامى است.

     روش تحقيق، توصيفى ـ تحليلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبيين نظريه برابرى در اسلام، نيز به فهرستى از روايات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل يافته هاى پژوهش اين است كه با توجه به مبناى استحقاق در نظريه عدالت اسلامى، ناسازگارى اوليه اى ميان نظريه برابرى رسمى و برابرى محتوايى فرصت وجود دارد، هرچند تحقيق مصاديق جزئى تر و در عرصه هاى كاربردى تر در اين زمينه، نياز به پژوهش بيشترى دارد.

 

كليدواژه ها: عدالت اجتماعى، توزيع فرصت ها، برابرى، برابرى رسمى، برابرى محتوايى.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
29