معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

ضمیمهاندازه
8_OP.PDF375.45 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

نادر حقيقى /  كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره

asdfnader@yahoo.com

محمدجمال خليليان اشكذرى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

mj_khalil41@yahoo.com

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند تا با توجه به اطلاعاتى كه بر اساس آنها به دست مى آورند تصميمات لازم را اتخاذ كنند. اين پژوهش به تبيين رويكرد اسلامى نسبت به معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف اين پژوهش يافتن معيارهايى براى توليد در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى، به طور عمده از روش كشفى و بر اساس آيات، روايات، سيره اهل بيت عليهم السلام و نظرات انديشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معيارهايى كه براى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گرديده است عبارتند از: طيب بودن، اولويت دادن نيازهاى واقعى، رعايت مصالح اجتماعى، كارايى در توليد.

كليدواژه ها: معيار، توليد مطلوب، اقتصاد اسلامى، كالاى اساسى، نياز واقعى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
107