مؤلفه هاى «امر به معروف و نهى از منكر» با تأكيد بر تدوين الزام هاى عملىو كاربست هاى آن در محيط هاى آموزشى

ضمیمهاندازه
06.pdf883.2 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسن نجفى / دانشجوى دكترى مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى        hnajafih@yahoo.com

محمود اميدى / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه شاهد                  mahmoudomidi@yahoo.com

دريافت: 13/2/94               پذيرش: 19/10/94

 

چكيده

در جهان كنونى، زندگى اخلاقى بشر در اثر تزلزل نظام هاى ارزشى و انحلال مبانى مقدسات، با بحران هاى گوناگون اخلاقى، معنوى، فرهنگى و دينى مواجه شده است. «امر به معروف و نهى از منكر»، به منزله بخشى از سياست هاى نظارتى و كنترلى دين مبين اسلام براى برقرارى نظم عمومى در جامعه اسلامى، نقش مهمى در افزايش التزام همگانى به رعايت ارزش ها و هنجارهاى پذيرفته شده اجتماعى ايفا مى كند. ازاين رو، هدف اين پژوهش شناسايى مؤلفه هاى «امر به معروف و نهى از منكر» با هدف تدوين الزامات عملى و استفاده از آنها در محيط هاى آموزشى است. روش انجام پژوهش توصيفى ـ تحليلى است. يافته هاى پژوهش بيانگر آن است كه از مفاهيمى همچون خدامحورى، توجه به كرامت انسانى، محبت و صميميت، بردبارى، حق گويى و باطل ستيزى، عدالت مدارى، و هدايت گرى مى توان به عنوان مؤلفه هاى اساسى امر به معروف و نهى از منكر ياد كرد.

 

كليدواژه ها: امر به معروف و نهى از منكر، مؤلفه هاى شاخص، الزامات عملى، محيط هاى آموزشى.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
81