روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و پنجم ـ شماره 220 (ويژه فلسفه)

عباس گرائى / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره          abbsgeraei@gmail.com

دريافت: 24/3/94               پديرش: 9/6/94

 

چكيده

اين تحقيق با تعريف علوم انسانى توصيفى و دستورى و بيان تفاوت روش تحقيق آنها، نشان مى دهد كه از منظر علامه طباطبائى، ارزش ها در تعيين اهداف و جهت دهى به مسائل علوم انسانى دستورى نقشى اجتناب ناپذير دارند. ازاين رو، براى توليد علوم انسانى دستورى سعادت آفرين، نيازمند نظام ارزشى جامع نگر و كاملِ دين حق هستيم و چون مسائل علوم انسانى دستورى پس از تعيين هدف و دستيابى به توصيف هاى لازم شكل مى گيرند، رويكرد ايشان در استنباط مسائل اين علوم، در سه مرحله تبيين شده است: گردآورى مبانى و توصيف هاى لازم؛ بيان يا ـ دست كم ـ در نظر داشتن اهداف دين حق در مسئله؛ تنظيم پاسخ مسئله.

 

كليدواژه ها: علوم انسانى دستورى، ارزش ها، ارزش هاى دين حق.