دسته‏ بندى و بررسى تعريف‏ هاى دين

ضمیمهاندازه
2.pdf1.41 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

سيدمحمدرضا موسوى‏ فراز / استاديار دانشگاه تهران       s.m.mosavi@ut.ac.ir

دريافت: 29/10/94               پذيرش: 22/3/95

 

چكيده

تعريف‏ هاى بسيار متعدد و متنوعى از دين توسط فلاسفه دين ارائه شده است. اين مقاله با روشتوصيفى ـ تحليلى به دسته‏ بندى و بررسى تعدادى از اين تعريف‏ ها پرداخته است. هدف از اينبحث، سامان‏ بخشى و طبقه‏ بندىِ اين تعريف‏ ها براى سهولت بررسى و نقد آنهاست. در مقاله،دشوارى يا غيرممكن بودن تعريف دين تحليل شده است. تنوع بسيار زياد صورت‏ هاى دينى درجوامع مختلف، يكى از عوامل دشوارى تعريف دين است. تعريف‏ هاى دين يا تبليغى است و ياحقيقى. تعريف‏ هاى حقيقى به دسته‏ هاى عقل‏ گرا، عاطفه‏ گرا، عمل‏ گرا، نمادگرا، تحويل‏ گرا،كاركردگرا، درون‏ دينى و تركيبى تقسيم مى‏ شود. از سوى ديگر، تعريف‏ هاى دين ممكن است ازمنظر فلسفى، روان‏ شناختى، جامعه‏ شناختى يا پديدارشناختى باشد. در ذيلِ هر دسته يك يا چندتعريف به عنوان نمونه آمده و بررسى و نقد شده است. بحث با ارائه تعريف برگزيده و بررسى آن بهپايان رسيده است.

 

كليدواژه‏ ها: تعريف دين، انواع تعريف دين، تعريف‏ هاى عقلگرا، تعريف‏ هاى عاطفه‏ گرا،تعريف‏ هاى عملگرا.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
13