منابع مالى و درآمدى امامان معصوم عليهم السلام

ضمیمهاندازه
4.pdf1.07 مگابایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

روح اللّه شيرزاد / كارشناس ارشد تاريخ تشيع مؤسسه امام رضا عليه السلام    shirzad.rohollah@gmail.com

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 21/10/94

 

چكيده

از اصول مشترك در سيره امامان معصوم عليهم السلام، تأمين منابع مالى در رفع احتياجات خود و نيز شيعيان بوده است. ايشان روش هايى را براى كسب درآمد برگزيده اند كه علاوه بر اهتمام خود بر آنها، شيعيان را نيز در عمل به آن توصيه كرده اند. صناعات و حرفه هايى از قبيل كشاورزى، تجارت و بازرگانى و منابع اجتماعى مانند خمس و موقوفات و نيز منابع عمومى (شامل هدايا و نذورات و كمك هاى مالى) نمونه هايى از منابع مالى و درآمدى معصومان عليهم السلام بوده است. نوشتار حاضر با رويكرد تحليلى ـ توصيفى و با تكيه بر منابع تاريخى و حديثى، كوشيده است تا با بيان روش هاى توليد منابع در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، الگوى مناسبى براى معرفى راه كارهاى توليد در جهت بهبود وضعيت مالى شيعيان و ترسيم سبك زندگى دينى، ارائه نمايد.

 

كليدواژه ها: اقتصاد اسلامى، منابع مالى امامان معصوم عليهم السلام، سبك زندگى، سيره اقتصادى.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
43