تأملاتي در باب اومانيسم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

وحيد كنگراني فراهاني / کارشناس ارشد اخلاق کاربردي مؤسسه اخلاق و تربيت                                           vahidfarahani86@gmail.com

دريافت: 11/5/96               پذيرش: 23/10/96

چکيده

«اومانيسم» يکي از جريانات فکري مهم در تاريخ انديشه غرب و مدرنيته بوده که مکاتب مختلف فکري و سياسي تحت تأثير آن به وجود آمده است. اين تفکر، که به عنوان نقطة افتراق بين تفکر ديني و غيرديني مطرح مي‌شود، در عصر نوزايي در غرب و در پرتو ضعف‌هاي کليسا در حوزه‌هاي نظري و عملي، با شعار احياي ارزش‌هاي انسان و بازگشت به دوران رم و يونان باستان رشد يافته و با بنيان نهادن فلسفه‌هاي جديد از طريق دکارت و کانت و ساير انديشمندان غربي، صبغه‌اي فلسفي پيدا کرده و در نهايت، پس از طي چندين مرحله، امروزه در تمام مکاتب و انديشه‌هاي غربي جريان و سريان دارد. اين پژوهش مي‌كوشد به صورت‌بندي مناسبي از اومانيسم به عنوان غالب صورت تمدني غرب و بسترهاي تاريخي و شاخصه‌هاي فکري آن در حوزه‌هاي معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي بپردازد. روش اين پژوهش استنادي ـ‌ مطالعاتي و از يافته‌هاي آن، تبيين چهار دورة تاريخي اومانيسم و طرح تنافي اومانيسم با انديشة ديني است.

کليدواژه‌ها: اومانيسم، اصالت انسان، انسان‌گرايي، عقلانيت خودبنياد، انسان‌محوري.