گفت‌وگو وكاركردهاي تربيتي آن در پرتو آيات و روايات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

مرضيه معتمدي محمدآبادي / دانشجوي دکتراي برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان      motamadi70@gmail.com
سيدابراهيم ميرشاه جعفري / استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان      sebrahimjafari@yahoo.com
دريافت: 25/9/96                    پذيرش: 19/1/97
چکيده
برقراري ارتباط مؤثر با ديگران، لازمة زندگي در جهان امروز است، و «گفت‌وگو» مهم‌ترين ابزار براي برقراي اين ارتباط به‌شمار مي‌آيد. با توجه به نقش تأثيرگذار گفت‌وگو در تربيت ابعاد فردي و اجتماعي، لازم است به پرورش اين مهارت، توجه ويژه‌اي مبذول شود. ليکن تا زماني که ارزش، اهميت و آثار تربيتي گفت‌وگو تبيين و بررسي نشده باشد، احساس نياز و تمايل به آن به وجود نخواهد آمد. هدف اصلي مقالة حاضر، تبيين کارکردهاي تربيتي گفت‌وگو در ابعاد فردي و اجتماعي است و در اين زمينه از آيات و روايات مرتبط نيز استفاده شده است. بدين‌منظور، با مطالعة متون مرتبط، ضمن مفهوم‌شناسي واژة «گفت‌وگو» و ارتباط آن با ساير مفاهيم مشابه، آداب و شرايط گفت‌وگوي مطلوب تشريح شده و در نهايت، آثار گفت‌وگو در بعد فردي و اجتماعي بررسي گرديده است. در بعد فردي، آثاري همچون گسترش شناخت و معرفت، پرورش تفکر نقاد، خودآگاهي، و تقويت اعتماد به نفس، و در بعد اجتماعي سعة ‌صدر، همدلي و هم‌انديشي، و حصول وحدت و تفاهم (از طريق گفت‌وگوي بين نسلي، گفت‌وگوي تمدن‌ها و گفت‌وگوي اديان) تبيين گرديده است.

کليدواژه‌ها: گفت‌وگو، گفتمان، تعليم، تربيت، آيات، روايات.