كاربرد تفكر انتقادي و مؤلفه‌هاي آن در ادبيات قرآني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

رسول توکلي / کارشناس ارشد تربيت ديني مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني عليه السلام      r.tavakoli@63.gmail.com
دريافت:‌ 12/10/96                    پذيرش: 29/1/97
چکيده
تفکر انتقادي، از مفاهيم علمي جديدي است که در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته است. قرآن نيز به فرايندهاي ذهني با عبارات مختلفي پرداخته و به آنها توجه داشته است. سؤالي که در اين موضوع وجود دارد، اين است که کاربرد مفهوم تفکر انتقادي و عناصر (يا مؤلفه‌هاي) آن در ادبيات قرآني چگونه است. پژوهش حاضر اين هدف را دنبال مي‌کند که تفکر انتقادي چه جايگاهي را در ادبيات قرآني به خود اختصاص داده است. اين پژوهش با روش تحليل محتوا، با بررسي آيات قرآن در مورد فرايندهاي ذهني، تناسب تفکر انتقادي با مفاهيم قرآني را بررسي كرده است. در قرآن، مفهومي که دقيقاً همة عناصر تفکر انتقادي را دربرداشته باشد، وجود ندارد، اما مؤلفه‌هاي تفکر انتقادي به‌صورت جداگانه در قرآن مطرح شده‌اند. ريشه‌هاي لغوي «فقه»، «نبط»، «حجج» و «نظر» با مولفة استنتاج و استنباط تفکر انتقادي در ارتباط‌اند و ريشه‌هاي لغوي «حکم» و «قضي»، تناسب معنايي نزديکي با مولفة ارزيابي، قضاوت و سنجش تفکر انتقادي دارند.

کليدواژه‌ها: مؤلفه‌هاي تفکر انتقادي، تفکر در قرآن، خردورزي در قرآن، انديشه‌ورزي در قرآن.