بررسي تفاوت زن و مرد در اسلام و دلالت‌هاي آن در برنامه درسي نظام تربيت رسمي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

هادي كريمي عقدا / دکتراي فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه فرهنگيان يزد      hadikarimi58@gmail.com
سيدعلي حسيني‌زاده / دانشيار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     ali_hosseini@rihu.ac.ir
محمد داودي/ دانشيار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       mdavoudi@rihu.ac.ir
دريافت: 13/5/96                    پذيرش: 17/11/96
 

چکيده
پژوهش حاضر به منظور ارائة الگويي براي تهية محتواي درسي مطلوب با توجه به نگاه اسلام به تفاوت ميان زنان و مردان انجام شده است. ازاين‌رو، با نشان دادن کم‌توجهي نسبت به رويکرد اسلامي به تفاوت¬هاي زن ومرد در هدف‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي تربيتي نظام تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، با استفاده از روش «تحليلي ـ توصيفي» تفاوت هاي تکويني و تشريعي زنان و مردان در آموزه‌هاي اسلامي مشخص گرديد. سپس با توجه به تفاوت‌هاي مذکور و در نظر داشتن حوزه‌هاي يادگيري مطرح در سند برنامه درسي ملي، در حوزة يادگيري حکمت و معارف اسلامي، محتواي درسي متفاوتي براي دورة ابتدايي دختران و دورة متوسطة اول پسران پيشنهاد شد. همچنين به منظور آمادگي دختران و پسران براي تشکيل خانواده منطبق با نظام معيار اسلامي، براي دورة دوم متوسطه، کتاب درسي مستقل براي پسران و دختران با عنوان «سبک زندگي اسلامي» پيشنهاد شد تا بر اساس محتواي آن، دختران و پسران با تفاوت‌هاي يکديگر در ويژگي‌هاي تکويني و همچنين نقش‌ها و وظايفي که نسبت به يکديگر دارند، آشنا شوند.

کليدواژه‌ها: اسلام، تفاوت زن ومرد، برنامة درسي، تربيت رسمي عمومي، تربيت اسلامي، جنسيت و تربيت.