تحليلي بر ديدگاه حكيم سنايي غزنوي نسبت به امام حسن مجتبي عليه السلام و معاويه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

دوستعلي سنچولي / استاديار گروه تاريخ دانشگاه زابل     doostalisanchooli@yahoo.com
دريافت: 31/1/97                    پذيرش: 17/6/97
چکيده
اهل‌سنت در ايران، به‌ويژه انديشمندان آنان، از قرون نخستين اسلامي تاکنون نسبت به اهل‌بيت پيامبر صلي الله عليه و آله عشق مي‌ورزيده و در آثار و تأليفات خويش، به ذکر فضايل آنان مي‌پرداخته و از دشمنانشان تبري مي‌جسته‌اند. حکيم سنايي غزنوي يکي از شاعران متعهد و سني‌مذهب ايراني در قرن ششم هجري است که در آثار خويش، عشق و ارادت خود را به خاندان نبوت و امامان شيعه بي‌پرده ابراز داشته است. توجه و اختصاص بخشي از اشعار سنايي به بيان فضايل امام حسن مجتبي عليه السلام و دخالت معاويه در به شهادت رساندن آن امام همام و ابراز انزجار از خاندان اموي، ضرورت و اهميت اين تحقيق را بيان مي‌دارد. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي به بيان ديدگاه سنايي دربارة گوشه‌اي از فضايل اخلاقي و راز شهادت امام حسن عليه السلام پرداخته است. عشق و ارادت سنايي به امام حسن عليه السلام و دخالت معاويه در شهادت ايشان، از جمله باورهايي است که در آثار اين شاعر حکيم هويداست.
کليدواژه‌ها: امام حسن مجتبي عليه السلام، سنايي غزنوي، معاويه.