خودشناسي و دلالت‌هاي تربيتي آن از منظر اقبال لاهوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

ايراندخت فياض / دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي         Iranfayyaz@yahoo.com
محسن خوشناموند / دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي         M.khoshnamvand@gmail.com
مريم عشوري / دانشجوي دکتري فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه الزهرا عليها السلام        maryameashouri@yahoo.com
دريافت: 27/05/97                    پذيرش: 04/10/97
چکيده
يکي از پايه‌هاي اصلي پرورش فضائل اخلاقي و تکامل معنوي، خودشناسي و معرفت نفس است، و تا انسان اين مرحلة دشوار را پشت سر نگذارد، به هيچ‌‌يک از مقامات معنوي نايل نخواهد شد؛ به همين دليل انديشمند شهيري مانند اقبال لاهوري، به بررسي دقيق و جامع اين مسئله پرداخته است. هدف اين پژوهش تبيين راه‌کارهايي براي رسيدن به خودشناسي و تربيت نفس در آدمي است تا از اين طريق راه سعادت براي انسان هموار گردد.    
اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي، به فلسفة خودي اقبال پرداخته است. فلسفه‌اي که مبنايش آزادي نفس از قيود بشري، و رهايي از سلطه و استکبار جهاني است. تحقق اين امر، در بستر عوامل و زمينه‌هاي متعددي، از قبيل: تعبد، عشق، آزادي و... ميسر است. در اين مقاله راه‌کارهاي تربيتي، با تکيه بر فلسفة خودي اقبال، استنتاج و تبيين شده است. حرکت بر اساس اين تدابير و عمل نمودن به آنها، سلامت فرد و جامعه را تضمين خواهد کرد.
کليدواژه‌ها: اقبال لاهوري، خودشناسي، هويت، آزادي، دلالت تربيتي.