جایگاه نهاد نمازجمعه در تربیت اخلاقی جامعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

مرضیه ابراهیمی کاظم‌آباد / كارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامي         zenabhamed95@gmail.com
دريافت: 23/1/98                    پذيرش: 19/6/98
چکيده
از نوآوری‌های اسلام، تشریع فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه است، تا امت اسلامی ضمن دانش‌افزایی هفتگی و ارتقا آگاهی دینی رخدادهای جهان اسلام را از زبان تحلیل‌گران مورد اطمینان بشنوند.    
ازآنجاکه امروزه حضور جوانان در نماز جمعه نسبت به دهه اول انقلاب کمتر به ‌نظر می‌رسد، تجدیدنظر در شیوة ارائة آموزه‌های دینی در حوزة کاری خطیبان، گامی به ‌‌سوی نوآوری و تأثیرگذاری بیشتر است. هدف از این پژوهش شناخت نقش نهاد نماز جمعه و چگونگی تأثیرگذاری و بررسی موانع و ارائة راه‌کارهایی در این‌باره است. براین‌اساس با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نقش نهاد نماز جمعه در تربیت اخلاقی جامعه خواهیم پرداخت.    
نماز جمعه از سوی حاکم اسلامی یا نمایندگان او برگزار می‌شود. نهاد نماز جمعه یک ‌نهاد خاص اجتماعی است، که خط‌مشی‌ آن برگرفته از قرآن و سیره عملی اهل‌بیت علیهم السلام است و از مهم‌ترین راهبردهای آن، تبیین تقوا و تربیت اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمین است، که درصورت رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نقش مؤثرتری در تربیت اخلاقی جامعه خواهند داشت.
كليدواژه‌ها: اخلاق، نهاد نماز جمعه، نماز جمعه، امام جمعه.