ويژگي‌های ارتباط کلامی مطلوب در منابع اسلامی با نگاهي روان‌شناختي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

محمدهاشم توفیقی/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     tofighi.mht@gmail.com
رحيم ناروئی نصرتی/ دانشيار روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     rnarooei@yahoo.com
محمدرضا جهانگیرزاده / استاديار روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    jahangirzademr@gmail.com
دريافت: 8/2/98                    پذيرش: 18/7/98
چکيده
بيشتر فعالیت‏هاى افراد انسان‏ با یکدیگر بر محور ارتباط شکل مى‏گیرد و نقش اصلى در ارتباط را ارتباط کلامى بر عهده دارد. ارتباط کلامی کاربرد بسیار مهمی در روابط میان‌فردی دارد. با توجه به تفاوت اسلام و روان‌شناسی در مبانی، و توصیه‌های موجود در منابع اسلامی بر چگونگی برقراری ارتباط کلامی مطلوب، تعيين ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامي ابعاد ديگري از ارتباط کلامي را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های ارتباط کلامی مطلوب براساس منابع اسلامی است. بدين منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌های ارتباط کلامی مطلوب از منابع اسلامی استخراج گردید. نتایج حاکی از تعیین 24 ویژگی برای ارتباط کلامی مطلوب بود.
کلیدواژه‌ها: ارتباط کلامی، ارتباط کلامي مطلوب، مهارت‌های ارتباطی، منابع اسلامی، ویژگی.
 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
87