تبيين مفهوم شجاعت در شاهنامة فردوسي و ارائة راهکارهاي آن براي تربيت حماسي کودکان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf355.7 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 85ـ95 

نوع مقاله: ترويجي

* محسن خوشناموند/ دکتري فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي تهران     m.khoshnamvand@gmail.com
ايراندخت فياض/ دانشيار گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي تهران    iranfayyaz@yahoo.com
شيرزاد طايفي/ دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي تهران    sh_tayefi@yahoo.com 
احمد سلحشوري/ دانشيار فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي تهران    ah.salahshoori@atu.ac.ir
دريافت: 15/12/1400                    پذيرش: 25/04/1401

چکيده
تربيت حماسي ازجمله ساحت‌‌هاي مهم تربيتي است که نقش بسزايي در تربيت نسلي شجاع، عدالت‌خواه، نوع‌دوست، مبارز، قوي و نترس، ظلم‌ستيز و مانند آن دارد. يکي از اين مؤلفه‌هاي مهم حماسي، شجاعت و دلاوري است. شجاعت محوري‌ترين عنصر حماسي در شاهنامة فردوسي به‌شمار مي‌رود. بدين منظور پژوهش حاضر با هدف تبيين مفهوم شجاعت در شاهنامة فردوسي و ارائة راهکارهاي آن براي تربيت حماسي کودکان صورت پذيرفته است. روش اين پژوهش از حيث هدف کاربردي و از لحاظ رويکرد، کيفي است و از حيث جمع‌آوري اطلاعات به‌ شيوۀ تحليلي واستنباطي نگاشته شده است. جامعۀ پژوهش، شاهنامه فردوسي و آثار وابسته به‌آن بوده است. يافته‏هاي پژوهش حاکي از آن است که حکيم ابوالقاسم فردوسي شجاعت و مبارزه را با عقلانيت و اخلاق‌مداري توأم کرده و عشق به وطن و ديگردوستي را جايگزين خوددوستي کرده که با استنباط از آن مي‌توان در قالب‌ مؤلفه‌هايي همچون روش الگويي، قصه‌گويي، آموزش تفکر انتقادي، توکل، مراقبه، خودگرداني، در تربيت حماسي کودکان تأثيرگذار بود.

کليدواژه‌ها: شاهنامۀ فردوسي، تربيت حماسي، حماسه، شجاعت‌پروري، کودک.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
85