مباني، اصول و روش‌هاي ارزش‌شناختي تربيت اخلاقي در ديدگاه شهيد مطهري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf336.2 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 9ـ19

 

نوع مقاله: ترويجي

معصومه مدور / دکتراي فلسفۀ تعليم و تربيت، گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات     _modavar@yahoo.com
* محسن فرمهيني فراهاني / دانشيار فلسفۀ تعليم و تربيت، گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد      farmahinifar@yahoo.com
سعيد بهشتي / استاد فلسفۀ تعليم و تربيت اسلامي، گروه فلسفه تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي    beheshti@atu.ac.ir
دريافت: 25/11/1401                    پذيرش: 17/02/1402
چکيده
نظرات انديشمندان اسلامي در عرصۀ تربيت اخلاقي چون به آموزه‌هاي وحياني پيوند خورده، مي‌تواند مورد بهره‌برداري کنش‌گران آموزشي قرار گيرد. در اين راستا پژوهش حاضر به‌دنيال تبيين مباني، اصول و روش‌هاي ارزش‌شناختي تربيت اخلاقي در ديدگاه شهيد مطهري است. روش پژوهش، توصيفي ـ تحليلي بوده و به‌منظور گردآوري داده‌هاي لازم جهت نيل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط، با استفاده از فرم‌هاي فيش‌برداري از منابع، جمع‌آوري شده‌ است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که «معنويت توحيدي ارزش، حقيقي بودن و واقعي بودن ارزش، اعتباريابي ارزش از طريق عقل، فطرت و نظام معيار ديني، هم‌زماني حسن فعلي و حسن فاعلي در ارزش»، ازجمله مباني ارزش‌شناختي تربيت اخلاقي مدنظر شهيد مطهري هستند؛ که اصولي چون «پيوند با معنويت، اعتدال، سعادت، توجه به مطلوبيت فعلي و فاعلي» و روش‌هايي مانند «دعا، خطابه، ارائۀ الگو، تسهيل و تيسير» را به‌همراه دارند.
كليدواژه‌ها: تربيت، تربيت اخلاقي، مباني، اصول، روش‌ها، ديدگاه شهيد مطهري.
 

شماره صفحه: 
9