روش‌هاي عام تربيت اخلاقي در بعد عاطفي براساس آثار آيت‌الله مصباح يزدي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf430.21 کیلو بایت

سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 35ـ45
 

نوع مقاله: ترويجي

محمدصادق دهقان كلور/ كارشناس ارشد تربيت اخلاقي مؤسسة اخلاق و تربيت     m.s.dehqan@mihanmail.ir
دريافت: 16/11/1401                    پذيرش: 11/02/1402
چکيده
انسان تربيت‌يافتة اخلاقي، فردي است که بر عواطف خود کنترل داشته و آنها را در مسير رضايت الهي ايجاد و ابراز مي‌کند. ازاين‌رو لازم است که عواطف پسنديده، به‌وسيلة روش‌هايي در جان متربي، ايجاد و در ادامه، تثبيت و تقويت شود و در صورت وجود عواطف ناپسند در انسان، اصلاح، و به نوعي نابود شود. هدف از اين مقاله استخراج روش‌هاي عام تربيت اخلاقي در بعد عاطفي با تکيه بر آثار آيت‌الله مصباح‌ يزدي است؛ که هم در حوزۀ تربيت ايجادي و هم اصلاحي کارآيي دارد و براي تداوم، تثبيت و تقويت ارزش‌هاي اخلاقي و پرورش و افزايش گرايش‌ها و فضيلت‌هاي اخلاقي مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ تا عواطف ايجادشده در نفس متربيان رسوخ پيداکرده و به مرحلة ملکه برسد؛ زيرا مداومت بر عمل، سخت‌تر از خود عمل است. روش اين تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است و با مراجعه به يادداشت‌ها، تأليف‌ها و سخنراني‎هاي آيت‌الله مصباح‌ يزدي صورت گرفته است. نتایج اين تحقيق نشان مي‌دهد که براي رسيدن به اين هدف مي‌توان از روش‌هاي عقلانيت و تفکر، رعايت تقوا، تغذيه مناسب و حلال، عبادت و انتخاب همسر شايسته از خانوادۀ شايسته، بهره گرفت.
کليدواژه‌ها: تربيت اخلاقي، رو‌ش‌هاي عام، بُعد عاطفي، علامه مصباح يزدي.
 


* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرش شده است.

شماره صفحه: 
35