نقش احسان مالی در رشد یا تربیت اخلاقی با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf431.8 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 47ـ57
 

نوع مقاله: ترويجي

سيدمحمدرضا موسوي‌نسب / استاديار گروه علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     smrmn1346@gmail.com
دريافت: 02/12/1401                    پذيرش: 08/03/1402
چکيده
احسان مالي به معناي کمک به ديگران بدون انتظار معاوضه و مبادله مالي است و در ادبيات قرآن با واژه‌هايي مانند: انفاق، صدقه، زکات و قرض به‌کار رفته است. از نظر قرآن، احسان مالي در کنار عبادات در سازندگي جان انسان اثرگذار است. در گزاره‌هاي ديني احکام، شرايط،‌ آداب،‌ و آثار فراواني براي آن مطرح ‌شده است. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي نقش احسان مالي در تربيت و رشد اخلاقي را از ديدگاه علامه مصباح يزدي مورد بررسي قرار داده است؛ و نشان داده که جذابيت‌هاي دنيا، مال و اولاد، پست و مقام زمينه دل‌بستگي را به‌وجود مي‌آورد. دل‌بستگي مي‌تواند منجر به حرص، بخل و حتي کفر و شرک در انسان شود. براي در امان ماندن از اين آسيب‌ها بايد نخست نوع نگاه انسان به دنيا و آخرت اصلاح شود و با زهدورزي و انفاق عملي در دفع و رفع تعلقات و دل‌بستگي‌ها مقدمات قرب الهي را فراهم ساخت.

کليدواژه‌ها: احسان مالي، تربيت اخلاقي،‌ علامه مصباح يزدي.

 


* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرش شده است.

شماره صفحه: 
47