چيستي و چرايي انحصار هدايت‌گري ديني به هدايت‌گران منصوب خداوند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf442.51 کیلو بایت
سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 59ـ66

نوع مقاله: ترويجي

سيدمهدي حسيني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان     sm.hoseini@cfu.ac.ir
دريافت: 17/11/1401                    پذيرش: 24/02/1402

چکيده
اگر انسان راهنمايان راه فلاح را نشناسد، نمي‌تواند در مسير فلاح قدم بردارد؛ پس لازم است هدايت‌گران حقيقي را شناخته و با پيروي از آنها به فلاح برسد. اما هدايت‌گران حقيقي چگونه شناخته مي‌شوند؟ شناخت هدايت‌گران حقيقي مسئله‌ای کليدي براي انسان است که با روش توصيفي ـ تحليلي در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است. به‌دست آمد که خداوند در راستاي هدايت‌گري خود، با قراردادن معجزه در اختيار پيامبر يا معرفي هدايت‌گران بعدي توسط پيامبر، هدايت‌گران حقيقي را به مردم می‌شناساند و آنها را براي هدايت مردم منصوب می‌کند. خداوند در رأس سلسلۀ هدايت‌گران، قرار دارد و اوست که انسان‌هايي را براي هدايت‌گري بشر معرفي کرده است. پيامبران و سایر معصومين و قرآن کريم، وظيفۀ هدايت انسان‌ها را از طرف خداوند متعال بر عهده دارند. فقيه عادل حديث‌شناس نيز به نصب عام از طرف معصوم به هدايت‌گري منصوب شده است. پس هدايت‌گران، مستقيم يا غيرمستقيم، خاص يا عام، از طرف خداوند منصوب شده‌اند.

کليدواژه‌ها: هدايت، انسان، هدايت‌گري، منصوب خداوند.
 

شماره صفحه: 
59