حماسه، تبلور ديدگاه‌هاي نوين: سيرۀ تربيتي شهيد حاج قاسم سليماني بسترساز تربيت حماسي متعالي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf423.21 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 67ـ77

 

نوع مقاله: ترويجي
* محسن خوشناموند/ دکتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي تهران     m.khoshnamvand@gmail.com
ايراندخت فياض/ دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي    iranfayyaz@yahoo.com
سيدزکريا محمودي‌رجا / دکتراي علوم سياسي گرايش جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبائي    S.z. mahmodi@gmail.com
فاطمه صحرائي پاريزي/ دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي تهران     Sahraii.fateme@yahoo.com
دريافت: 25/12/1401                    پذيرش: 03/03/1402

چکيده
هدف پژوهش، بررسي ابعاد تربيتي حماسه و واکاوي اين ابعاد در سيره و مکتب تربيتي شهيد سليماني است. دراين چارچوب تلاش شد با بررسي، تبيين و تحليل وصيت‌نامة شهيد سليماني، بيانات مقام معظم رهبري و سخنان افراد شاخص و هم‌رزم شهيد با روش تفسيري ـ تحليلي به اين سؤال اصلي پاسخ داده شود که سيرة شهيد سليماني تا چه حد ملاک‌هاي تربيت حماسي را پوشش و توصيف مي‌کند. تربيت حماسي جايگاه و منزلت کليدي در ابعاد و سطوح فرهنگي ـ ارزشي مکتب و جهان‌بيني اسلامي ـ ايراني داشت و دارد. برخي افراد متنفذ و کاريزماتيک، از‌جمله شهيد سليماني نقش مهمي در بازتوليد اين مسئله در برهه‌هاي زماني مختلف جامعه داشته‌اند. يافته‌هاي پژوهش به دو بخش قابل ‌تفکيک است؛ در بخش اول با مطالعة آثار حماسي ملي و آموزه‌هاي اسلام شيعي نگارش شده، ابعاد تربيت حماسي و زيرمحورهاي آن (ولايت‌مداري، غيرت، شجاعت، فتوت و جوان‌مردي، جهاد، ايثار و ازخودگذشتگي، احسان و نوع‌دوستي، عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي و...) کشف و تحليل شد. در قسمت دوم تلاش شد اين موارد با تکيه ‌بر مکتب، سيره، کنش و رفتار شهيد سليماني پياده شود. بايد گفت که در بافت و ساخت تربيتي ـ اجتماعي جامعه، شهيد سليماني مصداق بارزي در تحقق تربيت حماسي در ايران پس از انقلاب داشته است. مصداق عيني آن را در مشارکت گسترده مردم در مراسم تشيع، خاک‌سپاري آن در مناطق مختلف کشور و پس از شهادت در قالب فرهنگ‌سازي اين مکتب براي نسل‌هاي جديد مي‌توان مشاهده کرد.

كليدواژه‌ها: حماسه، تربيت، تربيت حماسي، شهيد سليماني، سيرة تربيتي.
 

شماره صفحه: 
67