بررسي پديدارشناختي داغ‌ديدگي و عوامل معرفتي مؤثر در تسکين آن و پيامد‌هاي تربيتي مرتبط

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf617.21 کیلو بایت
سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 89ـ99

نوع مقاله: ترويجي

* رضوان محمدي بازرگاني/ دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفۀ آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر کرمان    R.mohammadi@uk.ac.ir
سيدحميدرضا علوي/ استاد گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر کرمان    hralavi@uk.ac.ir
مراد ياري دهنوي/ استاديار گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر کرمان    myaridehnavi@uk.ac.ir
دريافت: 29/11/1401                    پذيرش: 13/02/1402

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي داغ‌ديدگي و عوامل معرفتي مؤثر بر تسکين آن و تبيين پيامد‌هاي تربيتي مرتبط با آن است. اين پژوهش از نوع کيفي و به روش پديدارشناسانه انجام شده است که جامعه آماري آن کليه افرادي هستند که در چند سال اخير با مرگ يکي از بستگان درجه اول خويش مواجه گرديده‌اند. نمونۀ آماري با روش نمونه‌گيري هدفمند از جامعه مذکور انتخاب شده و ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين زمينه، مصاحبۀ نيمه‌ساختار يافته است که توسط پژوهشگران تنظيم شده و تجزيه و تحليل داده‌‌ها با استفاده از روش هفت‌مرحله‌اي کلايزي انجام شده ‌است. بعد از تحليل داده‌ها به اين نتيجه رسيديم که عوامل معرفتي مؤثر در تسکين و مديريت داغ‌ديدگي در همۀ ابعاد: خداشناسي، جهان‌شناسي، دنيا‌شناسي، مرگ‌شناسي و انسان‌شناسي بسيار مهم و معنادار بوده است؛ که هرکدام داراي زير مضامين فرعي هستند و همچنين پيامد‌هاي تربيتي به روش استنتاجي و به‌صورت قياس عملي بيان شده است.

كليدواژه‌ها: پديدارشناسي، داغ‌ديدگي، تسکين، معرفت، تربيت.
 

شماره صفحه: 
89