پرتوى ازكلام رهبرى


پرتوى ازكلام رهبرى

  • حوزه‌هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع مهم‌ترين پايگاه محكم اسلام در برابر حملات و انحرافات و كجرويها بوده‌اند.
  • اگر فقها نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل‌بيت عليهماالسلام به خورد توده‌ها داده بودند.
  • امام خميني رحمةالله عليه 67/12/3

  • توصيه اينجانب آن است كه نسل‌حاضر و آينده غفلت نكنند و دانشگاهيان و جوانان برومند عزيز هرچه بيشتربا روحانيان وطلاب علوم‌اسلامي پيوند دوستي و تفاهم را محكمتر و استوارتر سازند و...
  • امام خميني رحمةالله عليه، وصيت‌نامه سياسي الهي

  • يكي از سخت‌ترين جهادها اين است كه در مقابله با هجوم افكار و فرهنگهاي غلط و انحرافي يك انساني كه حق را مي‌شناسد، بايستد و بخواهد از حق دفاع كند و با بيان، با فكر، با منطق، با سلاح زبان و قلم بخواهد ذهن ما را به سمت آنچه درست است هدايت كند و شهيد مطهري اين جهاد سخت را سالهاي متمادي انجام داد.
  • مقام معظم رهبري دام ظله‌العالي 72/2/15

  • مسئوليت تدوين ارزش اسلام، تبيين معارف‌ اسلامي و تنقيح و تحقيق مقررات و احكام‌ اسلام و نيز ارائه الگوي زندگي ‌اسلامي، كه نظام بر اساس آنها حركت خواهد كرد، بر عهده حوزه‌هاي علميه است.