سخن آغازين

سخن آغازين

سخن آغازين

ذي‏الحجه، موسم برگزاري بزرگ‏ترين مناسك اسلامي يعني حج بيت‏اللّه الحرام است. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با استفاده از همين مهم در حجه‏الوداع، دست به انجام رسالتي شگرف زد و با اعلام جانشيني حضرت علي عليه السلام عالم اسلام را به ولايت ولي بي‏مثال پس از خود مزيّن نمود.

ولايت امري است كه موجب همبستگي پيروان آيين حيات‏بخش و الهي اسلام مي‏گردد. در اركان و عناصر گوناگون اين موضوع كمتر جايي را مشاهده مي‏كنيد كه بعد جمعي و همبستگي مسلمانان مورد توجه خاص قرار نگرفته باشد. مقاله «ولايت و بعد اجتماعي آن» به اين موضوع مي‏پردازد و مسئله را با نگاهي تازه مورد دقت قرار مي دهد.

معناداري هنوز هم از مباحث و موضوعاتي است كه در عرصه‏هاي گوناگون علمي مورد توجه است و انديشمندان با تفكرات متفاوت بعد از پذيرش اصل معناداري، به اين موضوع مي‏پردازند و تلاش مي‏كنند ملاك‏ها و معيارهايي را براي تبيين آن ارائه نمايند.

آيا گزاره‏هاي قرآني معرفت‏بخش هستند يا خير؟ اساسا زبان قرآن چه نوع زباني است؟ اخباري است يا انشائي؟ واقعي است يا كنايي و استعاري؟ اين موضوع مورد توجه بسياري از قرآن‏پژوهان معاصر قرار گرفته است.

ماهيت وحي و امور وحياني نيز در ادامه بحث معرفت‏بخشي گزاره‏هاي قرآني قرار گرفته است كه در مقاله «وحي و امور وحياني از نگاه سه حكيم و انديشمند معاصر؛ امام خميني قدس‏سره، علّامه طباطبائي و شهيد مطهّري» مورد بررسي قرار گرفته است و ديدگاه اين عده مورد تأمّل و دقت ويژه واقع شده است.

روشن است كه اعتقادات در عرصه تفكر اسلامي و ديني از نقشي بي‏بديل برخوردارند. در به دست آوردن اعتقادات صحيح راه‏هاي گوناگوني همچون پژوهش‏هاي عقلاني و يا بهره‏گيري از تعاليم وحياني و يا حتي استفاده از اخبار متواتر وجود دارد. اما سؤال اين است كه آيا در اين عرصه مي‏توان به اخبار آحاد توجه نمود و اعتقادات را از اين منبع به دست آورد؟ مقاله «بررسي حجّيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي» به اين موضوع مي‏پردازد.

جايگاه عقل در قلمرو دين و نقشي كه عقل در عرصه دين ايفا مي‏كند خود به عنوان موضوعي كليدي در مباحث معرفت‏شناسي گزاره‏هاي ديني محسوب مي‏گردد. در عالم غرب فرض بر اين است كه ميان عقل و محتواي دين و ايمان مرزي كشيده شود و نسبت ميان آنها را به معناي ارزيابي آموزه‏هاي ديني با عقل مورد دقت قرار دهند. اما در فرهنگ اسلامي، عقل به عنوان يكي از منابع كسب معرفت ديني شناخته مي‏شود و با بهره‏گيري از آن از يك‏سو، به اثبات آموزه‏هاي دين مي‏پردازند و از سوي ديگر، ارزش و درستي و خطايي ساير آموزه‏ها را مي‏سنجد.

مسئله آفرينش انسان به شكل خدا در تعاليم عهد عتيق از اهميت بالايي برخوردار است. مقاله «خداگونگي انسان در آفرينش» اين موضوع را به تحقيق مي‏نشيند.

صابئان آيا پيرو ديني الهي محسوب مي‏گردند يا خير؟ اساسا چه مسيري را اين آيين پشت سر گذاشته است؟ چه انشعاباتي در آن رخ داده است؟ مقاله «جستاري در صابئان» اين آيين را بهتر براي مخاطبان تعريف مي‏كند.

تبيين نظريه كالبرگ در باب رشد اخلاقي نيز نكات جالبي درباره يكي از ديدگاه‏هاي اخلاقي معاصر در اختيار مي‏نهد. در اين نگاه، رشد اخلاقي از مراحلي خاص عبور مي‏كند تا به وضعيتي مناسب نايل آيد.

سكولاريسم علمي در غرب هم به نوبه خود فراز و فرودهايي داشته و در آن اركان و عناصر گوناگوني نقش داشته است كه در مقاله «سكولاريسم علمي در غرب» مورد توجه قرار گرفته است.

دبير گروه دين‏ شناسي