اسلام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

دكترين پايان تاريخ در انديشه نظام سلطه و مكتب اسلام ناب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

محمدعلي كرماني‌نسب / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    kermaninasab@chmail.ir
دريافت: 17/12/97                    پذيرش: 11/4/98
چکيده
غرب دکترین سیر غارت و استعمار سرمایه ملت‌ها را به‌عنوان نظریه پایان تاریخ مطرح کرده است؛ یعنی غرب در این نظریه سیر تکامل استعمار خود را یادآوری می‌کند. این پژوهش درصدد اثبات این نکته است که غرب در این نظریه می‌خواهد برتری خود را با نیت غارت ملت‌ها به نفع خود اثبات کند. چهار نظریه‌پرداز استعمار که هرکدام برای دوره‌ای از جهش نوع استعمار می‌باشند، برای جهان استکبار نظریه‌پردازی کرده‌اند. اما بطلان این برتری با نظریه رقیب که همان اسلام ناب محمدی است که با انقلاب اسلامی ایران جان تازه و حیاتی دوباره گرفت، اثبات می‌شود. البته خود نظام پوسیده و اومانیسم محور غرب نیز به نهایت اندیشه بشری رسیده و بن‌بست علمی، علم بشر را در حال مشاهده است.
کلیدواژه‌ها: پایان تاریخ، اسلام، غرب، انقلاب اسلامی، ایران.


Doctrine of the End of History in the Thought of the Dominion System and the School of Pure Islam

Muhammad Ali Kermani-Nasab / MA of Political Science from the Imam Khomeini Education and Research Institute

Received: 2019/03/08 - Accepted: 2019/07/02                                     kermaninasab@chmail.ir

Abstract

The West has put forward the doctrine of the looting and colonization of nations' capital as the theory of the end of history; i.e., the West in this theory recalls the evolution of his colonialism. This research seeks to prove that the West in this theory wants to prove his superiority with the intention of looting the nations in his favor. The four colonial theorists, each of them belongs to a period of colonial-type mutation, have theorized for the world of arrogance. But the invalidity of this supremacy is borne out by the rival theory of pure Mohammedan Islam that was revived with the Islamic Revolution in Iran. Of course, the decaying system and the humanism of the West also reached the end of human thought and the scientific stalemate is watching human science.

Keywords: End of History, Islam, the West, Islamic Revolution, Iran.

 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
45

ترجمه و نقد بخش مربوط به جهاد اسلامي از مقالة «دين، خشونت و جنگ‌هاي مقدس» نوشتة هانس كونگ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 03/08/97                    پذيرش: 22/01/98
چكيده
ارتباط دين با جنگ‌هاي رخ‌داده يا در حال وقوع در جهان، مسئله‌اي است كه امروزه به موضوع مورد گفت‌وگو ميان افراد تبديل شده و بعضي از انديشمندان حوزة دين را به اظهارنظر در اين‌باره واداشته است. مقاله‌اي از هانس‌کونگ، استاد برجستة الهیات کلیسایی، منتشر شده كه همين مسئله با محوريت سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسلام در آن مورد بررسي قرار گرفته است. اما ازآنجاكه بخش زيادي از اين مقاله، مربوط به بحث جهاد در اسلام مي‌شود و او به عنوان فردي غيرمسلمان، در اين زمينه اظهارنظرهايي كرده است، به نظر مي‌رسد ارزيابي سخنان او ضروري باشد. نوشتة پيش‌رو، با هدف حفظ حقيقت اسلام و ارائة سيماي اصيل آموزه‌هاي آن، به بازنگري مقالة كونگ با روش تحليلي ـ انتقادي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقاله او به‌رغم داشتن جنبه‌هايي مثبت، با نكات منفي قابل‌توجهي در معرفي اين آموزة مهم اسلامي درآميخته است.
كليدواژه‌ها: اديان، جنگ مقدس، جهاد، اسلام، خشونت، هانس كونگ.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
67

مراتب اخلاقي هندوئيسم؛ چالش‌ها و الگوي صحيح از منظر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com 
دريافت: 15/12/96                    پذيرش: 26/2/97
چكيده
اخلاق، سامانه‌اي است كه بر پيروان خود حاكم مي‌شود و رفتارهاي آنان را در مسيري خاص هدايت مي‌كند. اما اين‌ مسئله كه آيا دستورات اخلاقي، نسبت به جنسيت‌ها، اقشار و سنين مختلف، ثابت است يا متغير، و در صورت متغير بودن، وظيفة هر گروه چيست، موضوعي اختلافي در ميان اديان است. هندوئيسم، با تعيين مراتبي با عنوان اصول آشرمه، اخلاق را داراي مراتبي دانسته، براي هر مرتبه، گروه‌هايي را با وظايفي خاص معرفي مي‌كند. اين مقاله درصدد است با بررسي تحليلي اين آموزة هندويي، آن را از منظر خود هندوئيسم و آن‌گاه از ديدگاه اسلام، مورد ارزيابي قرار داده، سپس الگويي صحيح را در اين زمينه ارائه نماید. یافته‌های پژوهشی حاکی از این است كه مراتب هندويي با چالش‌هاي درون‌آييني و برون‌آييني جدي روبه‌رو بوده، نظر صحيح، كلي و ثابت بودن اصول اخلاقي براي همگان، در همة زمان‌ها و مكان‌ها است؛ اصولي كه البته نسبت به توان و ظرفيت افراد، شدت و ضعف دارد و افراد به تناسب ظرفيت‌هاي خود، مي‌توانند آنها را به اجرا بگذارند.
كليدواژه‌ها: هندوئيسم، اصول آشرمه، ونپرسته، سانياسي، مراتب اخلاقي، اسلام، رهبانيت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
59

بررسي تفاوت زن و مرد در اسلام و دلالت‌هاي آن در برنامه درسي نظام تربيت رسمي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
77

سير تطور تمدني و معماري مسجد «اياصوفيه»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       fooladi@iki.ac.ir

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
85

هنجارشناسي اخلاق جنسي در زندگي زناشويي از ديدگاه اسلام

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

محمدسعيد كرمي / كارشناس ارشد اخلاق كاربردي مؤسسه اخلاق و تربيت                    m_saeedkarami@yahoo.com

دريافت:22/7/95                                   پذيرش: 19/3/96

 

چکیده

این پژوهش به منظور دستیابی به هنجارهای جنسی در زندگی زناشویی تدوین شده است. به همین منظور، قرآن کریم و مجموعة وسیعی از روایات مطالعه و بررسي شد. آیات مرتبط با مسائل جنسی از قرآن استخراج گرديد و پس از بازخوانی آیات استخراج‌شده، کلیدواژة متناسب با موضوعات انتخاب گردید. در نهایت هنجارهای اخلاقی ناظر به رابطة جنسی مشخص شد. پژوهش حاضر با روش استنادي به اصول اخلاق جنسی در زندگی زناشویی دست یافته و در همۀ زمينه‌ها تناسب این اصول با عقل توحیدی موردنظر بوده است. از جمله اصول اخلاقی، که در زمینة مسائل جنسی در قرآن و روایات مطرح است، عدالت، عفت، مودت، رحمت، کرامت و غیرت است.

 

کلیدواژه‌ها: اخلاق جنسی، هنجار اخلاقی، اصل اخلاقی، اخلاق کاربردی، اسلام.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
239
شماره صفحه: 
49

جايگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

محمد فرهوش / دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسه اخلاق و تربیت                                Farhoush.mohammad@gmail.com

رضا مهکام / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                         reza.mahkam@gmail.com

علی همت بناری / استادیار جامعة المصطفی العالمیه                                                                          ah.banari@gmail.com

دريافت: 29/9/95                                   پذيرش: 13/2/96

 

چکیده

«عزت نفس» احساس ارزشمندی و توانمندی است. تبیین جایگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات، اهمیت آن در اخلاق اسلامی را آشکار می‌کند؛ زیرا قرآن و روایات مهم‌ترین منبع اخلاق اسلامی است. تبیین مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات، زمینة مناسبی برای تدوین راه‌کارهای تقویت آن با رویکرد اسلامی فراهم می‌کند. تقویت عزت نفس با رویکرد اسلامی، بسیاری از آفات تقویت عزت نفس با رویکرد روان‌شناختی سکولار را ندارد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده است. برخی از این مؤلفه‌ها عبارتند از: احساس ارزشمندی ذاتی، احساس توانمندی به‌واسطة نصرت الهی، احساس ارزشمندی در دنیا، قیامت و آخرت به‌واسطة ایمان و عمل صالح، خودشناسی، ترک ابراز نیاز به مردم و ارتباط کریمانه با مردم.

کلیدواژه‌ها: عزت نفس،‌ حرمت خود، احساس ارزشمندی و توانمندی، اسلام


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
239
شماره صفحه: 
13

اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مكتوب غربي

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

عباس عیسی‌زاده / کارشناسی ارشد مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران                  a.isazadeh68@gmail.com

سیدحسین شرف‌الدین / دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                  sharaf@qabas.net

دريافت: 25/11/1395                                                     پذيرش: 11/3/1396

 

چکیده

«اسلام‌هراسی» عبارت است از: «ترس یا تنفر از اسلام، و در نتیجه، ترس و تنفر از همة مسلمانان» که به شکل ساختمند و از طریق ایجاد محرومیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، هر روز جلوة بارزتری می‌یابد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد این هدف در غرب، بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و قدرت اثرگذاري شگرف آنهاست. رابطة سیاست رسانه‌ای غرب با جریان اسلام‌هراسی به حدی است که برخی تحلیل‌گران رسانه‌های غربی را منشأ اصلی اسلام‌هراسی می‌دانند. از میان انواع گوناگون رسانه‌ها، حوزة رسانه‌های مکتوب و چاپی، به‌ويژه مطبوعات، زمینة آغازین پژوهشگران براي بررسی «اسلام‌هراسی رسانه‌ای» بوده است. به همین‌روي، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفي - تحلیلی و بررسی منابع متعدد، ادعای وجود «اسلام‌هراسی در رسانه‌های مکتوب غربی» را واکاوی كند. طی چند دهة اخیر، تحقیقات بسیاری در رابطه با این موضوع انجام شده که بر اساس یافته‌های بيشتر آنها، وجود نوعی تبعیض آشکار و پنهان علیه اسلام و مسلمانان، در نحوة بازنمایی رسانه‌های مکتوب غربی، مسلم و مشهود به نظر مي‌رسد.

كليدواژه‌ها: اسلام‌هراسی، اسلام، غرب، رسانه‌های مکتوب، مطبوعات غربی.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
238
شماره صفحه: 
11

تكفير در روايات شيعه؛ حقيقت يا تهمت؟!

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

محمدعلى جابرى اربابى / كارشناس ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             ma1363jaberi@gmail.com

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 25/12/95

 

چكيده

تكفير از آن دست مسائلى است كه هيچ گاه از ميان امت اسلامى رخت برنبسته است. در اين ميان، گاه و بيگاه مكتب تشيع هم متهم به تكفيرى بودن گرديده است. از جمله كسانى كه به صورت منظم و در قالب يك كتاب اين اتهام را بر شيعه وارد ساخته، عبدالملك شافعى است. براى بررسى تأثيرهاى مخرب اين اتهام بر سيماى مكتب تشيع در ميان اهل سنت و نيز نقش تخريبى آن در وحدت امت اسلام، اين پژوهش صورت گرفته است. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى، به سراغ روايات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده كه تنها عده قليلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شيعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شيعيان مسلمان هستند.

 

كليدواژه ها: اسلام، شيعه، اهل بيت عليهم السلام، تكفير، اهل سنت.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
67

نقش جامعه در تغيير و اصلاح سبك زندگى افراد

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

محمد كاويانى آرانى / دانشيار گروه روان شناسى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه           m_kavyani@rihu.ac.ir

حفيظ اللّه فولادى وندا / استاديار گروه جامعه شناسى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه        hfooladi@rihu.ac.ir

دريافت: 13/7/95               پذيرش: 10/11/95

 

چكيده

طى چند سال اخير، در كشور ما، مطالعات بسيارى در موضوع «سبك زندگى» صورت پذيرفته كه اغلب با رويكرد فردى بوده است. هدف اين پژوهش، بررسى نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى در شكل گيرى سبك زندگى و پاسخ به اين سؤال است كه آيا ساختارها و نهادهاى اجتماعى نقشى در تعيين و تغيير و اصلاح سبك زندگى دارند؟ اين پژوهش با رويكرد روان شناختى، اجتماعى، اسلامى و با استفاده از روش تحليلى و بهره گيرى از شيوه بررسى استنادى انجام شده است. يافته هاى اين پژوهش نشان داد: 1. در مطالعات سبك زندگى ايرانى ـ اسلامى، به نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى، كمتر توجه شده است. 2. اين ساختارها و نهادها، در فرايند تربيت و رشد، افراد را به انتخاب سبك زندگى متناسب با خود رهنمون مى كنند. 3. تعيين و تغيير و اصلاح سبك زندگى از طريق ساختارهاى اجتماعى، امرى تدريجى است، نه دفعى؛ بنابراين، براى اصلاح «سبك زندگى» در جامعه، بايد به ساختارها و نهادها و نهادينه سازى مفاهيم و رفتارهاى موردنظر توجه ويژه داشته باشيم و آنچه را كه نياز است، اصلاح يا ايجاد كنيم.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى، جامعه، ساختار، نهاد، اسلام، مهندسى فرهنگى.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه