ساختار

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

چالش‌های ساختار امنیت بین‌الملل و راه‌کارهای فقه اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

قاسم شبان‌نیا/ دانشیار گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Shaban51@gmal.com
* مهدی جهان/ كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره        jahanmahdi1@gmail.com
دريافت: 15/04/99                    پذيرش: 26/08/99
چکيده
امنیت یکی از مسائل حیاتی بشر قلمداد می‌شود که انسان‌ها همواره به دنبال تأمین آن بوده‌اند. طی جنگ جهانی اول و دوم، نظریه‌پردازان مختلف برای ایجاد امنیت در سطح بین‌الملل سعی و تلاش فراوانی کرده‌اند. نظرات متعددی برای ایجاد امنیت‌ بین‌الملل ارائه شده است؛ ولی همچنان جهان از ناامنی و هراس رنج می‌برد.
نويسندگان معتقدند که منشأ اصلی ناامنی و هراس در نظام بین‎الملل را باید در ساختار مستبدانه و سلطه‌گرایانۀ نظام‌ بین‌الملل جست‌وجو کرد و همین ساختار موجب چالش در نظام بین‌الملل شده است. بخشی از این ساختار توسط بازیگران، اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده است. نوشتۀ پیش‌رو، با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد واکاوی چالش‌های امنیتی اعم از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری که توسط بازیگران دولتی ایجاد شده و براساس فقه اسلامی درصدد ارائه راه‌کارهایی همچون احترام متقابل دولت‌ها، اتحاد و همکاری میان ملت‌ها، مبارزه با دولت‌های ظالم و سلطه‌گر، احیا روحیۀ عزت و اقتدار ملت‌ها، حمایت از مستضعفان و محرومان و دفاع مشروع برای نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و ایجاد امنیت بین‌الملل براساس عدالت و اتحاد میان دولت‌ها و ملت‌هاست.
کلیدواژه‌ها: ساختار، امنیت بین‌الملل، دولت‌ها، فقه اسلامی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
57
صفحه شروع مقاله: 
57
صفحه پایان مقاله: 
69

نقش جامعه در تغيير و اصلاح سبك زندگى افراد

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

محمد كاويانى آرانى / دانشيار گروه روان شناسى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه           m_kavyani@rihu.ac.ir

حفيظ اللّه فولادى وندا / استاديار گروه جامعه شناسى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه        hfooladi@rihu.ac.ir

دريافت: 13/7/95               پذيرش: 10/11/95

 

چكيده

طى چند سال اخير، در كشور ما، مطالعات بسيارى در موضوع «سبك زندگى» صورت پذيرفته كه اغلب با رويكرد فردى بوده است. هدف اين پژوهش، بررسى نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى در شكل گيرى سبك زندگى و پاسخ به اين سؤال است كه آيا ساختارها و نهادهاى اجتماعى نقشى در تعيين و تغيير و اصلاح سبك زندگى دارند؟ اين پژوهش با رويكرد روان شناختى، اجتماعى، اسلامى و با استفاده از روش تحليلى و بهره گيرى از شيوه بررسى استنادى انجام شده است. يافته هاى اين پژوهش نشان داد: 1. در مطالعات سبك زندگى ايرانى ـ اسلامى، به نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى، كمتر توجه شده است. 2. اين ساختارها و نهادها، در فرايند تربيت و رشد، افراد را به انتخاب سبك زندگى متناسب با خود رهنمون مى كنند. 3. تعيين و تغيير و اصلاح سبك زندگى از طريق ساختارهاى اجتماعى، امرى تدريجى است، نه دفعى؛ بنابراين، براى اصلاح «سبك زندگى» در جامعه، بايد به ساختارها و نهادها و نهادينه سازى مفاهيم و رفتارهاى موردنظر توجه ويژه داشته باشيم و آنچه را كه نياز است، اصلاح يا ايجاد كنيم.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى، جامعه، ساختار، نهاد، اسلام، مهندسى فرهنگى.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه