اينترنت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى دانشجويان مطالعه موردى دانشجويان دانشكده علوم انسانى دانشگاه گيلان

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

محسن پورمحمد / استاديار دانشگاه علوم پزشكى گيلان Mpm_66@yahoo.com

سعيد كبيرى / دانشجوى دكترى بررسى مسائل اجتماعى ايران دانشگاه مازندران s.kabiri89@gmail.com

سيده معصومه شادمنفعت / دانشجوى كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان shamila.shadmanfaat@gmail.com

همايون رضائى زاده / كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان Homayunrezaei90@gmail.com

دريافت: 29/2/93 پذيرش: 2/9/93

چكيده

نهادينه شدن ارزش هاى دينى در هر كشورى، تحت تأثير عوامل نهادى جامعه پذيرى شكل مى گيرد. به فرايند درونى كردن ارزش ها و اعتقادات دينى جامعه پذيرى دينى گفته مى شود. خانواده، مدارس، دوستان، روحانيت و اشخاص مذهبى و رسانه هاى گروهى، از مهم ترين عوامل جامعه پذيرى به شمار مى روند. اين پژوهش به بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى پاسخ گويان مى پردازد. سؤال اصلى اين است كه مهم ترين عامل جامعه پذيرى دينى مردم، به ويژه جوانان چيست؟

جامعه آمارى اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه گيلان هستند، كه از ميان آنها 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. رويكرد نظرى اين پژوهش، تلفيقى از نظريه كنش متقابل و كاركردگرايى است. نتايج حاكى از اين است كه رسانه هاى گروهى، روحانيت و اشخاص مذهبى و دوستان، به ترتيب مهم ترين عوامل جامعه پذيرى هستند. اين در حالى است كه دو عامل جامعه پذيرى مذهبى يعنى خانواده و مدرسه تا حدى كاركرد خود را در مقايسه با ديگر عوامل جامعه پذيرى از دست داده اند.

 

كليدواژه ها: جامعه پذيرى مذهبى، عوامل جامعه پذيرى مذهبى، روحانيت، خانواده، مدرسه، ماهواره، اينترنت.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
17

فرصت‏ها و چالش‏هاى رسانه ‏هاى سايبرى در پيام‏رسانى دينى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

مجيد مبينى مقدس : دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام.  majid.mobini@gmail.com
سيدحسين شرف ‏الدين :   استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. sharaf@qabas.net

دريافت: 19/7/92               پذيرش: 10/2/93
چكيده
در عصر ارتباطات، فضاى سايبر، فرصت‏هايى را براى انديشه‏ ها و فرهنگ‏هاى گوناگون فراهم آورده است تا با سهولتى بيشتر در گستره جامعه و جهان حضور يابند. حوزه‏هاى علميه شيعه به‏ مثابه يكى از مراكز توليد انديشه اسلامى نيز كم‏وبيش در اين عرصه حضور يافته‏اند. اين حضور تبليغى، على‏رغم اهميت، آن‏گونه كه بايسته است تاكنون مورد مطالعه پژوهشگران واقع نشده و قوت و ضعف آن پنهان مانده است. اين مقاله مى‏كوشد ضمن تبيين فرصت‏ها و چالش‏هاى انتقال پيام دينى در اينترنت، زمينه را براى سياست‏گذارى فرهنگى در اين عرصه فراهم آورد. در اين تحقيق كه با روش اسنادى ـ پيمايشى انجام گرفته است، پس از گذر از چارچوب مفهومى، فرصت‏هاى پديدآمده از اينترنت برشمرده مى‏شود و در ادامه، آسيب‏هاى فضاى سايبر در پيام‏رسانى دينى ذكر مى‏شود.

كليدواژه ‏ها: رسانه، ارتباطات، اينترنت، فضاى سايبر، رسانه‏هاى اينترنتى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه