قرآن كريم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول مديريت فرهنگي در فرايند فعاليت‌هاي اجتماعي با تكيه بر سيرة حضرت سليمان در قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

زهراالسادات موسوی/ کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(قم)            M.z.resalat96@gmail.com
سیدعلی میرآفتاب/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (قم)    Mirsa110@yahoo.com‬
دريافت: 21/12/97                    پذيرش: 9/3/98
چکيده
در قرآن کریم شیوة حکومت‌داری و مدیریت برخی از پیامبران الهی شرح داده شده است، پیامبرانی که به شکلی صحیح و با توجه به مناسبات فرهنگی و اجتماعی عصر خود، جامعه را به بهترین شکل اداره کردند. مدیریت فرهنگی، مبتنی بر سرمشق‌ها و الگوهای فرهنگی است و جامعه‌شناسان معتقدند میزان موفقیت در به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت یک جامعه، تحت تأثیر ارزش‌های حاکم بر بافت فرهنگی آن است. حال این سؤال قابل طرح است که آیا می‌توان در خصوص مدیریت فرهنگی، از مدیریتِ مبتنی بر تعالیم اسلام و قرآن بهره گرفت؟ در پژوهش پیش‌رو، به روش تحليلي ـ توصيفي با توجه و تأمل در سیرة مدیریتی و حکومتی حضرت سلیمان در قرآن کریم، برخی از این اصول همچون «تفقد و نظارت، تنبیه و تشویق، تکریم، تحقیق و بررسی، تعلیم و مکاتبه، ارزیابی و ایجاد رقابت» معرفی شده و با استفاده از منابع مدیریتی و تفسیری، به تبیین و شرح آنها پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: اصول، سیره، فرهنگ، مدیریت، مدیریت فرهنگی، حضرت سلیمان علیه السلام، قرآن کریم.
 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
33

روش‌هاي تأويل عرفاني قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

حسين مظفري / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mozaffari48@yahoo.com
دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 23/11/97
چکيده
موضوع این مقاله، روش‌های تأویل عرفانی، و هدف آن، کمک به‌ آشنایی هرچه بیشتر جویندگان معرفت، با طرق راهیابی اهل معرفت به ‌معانی باطنی قرآن کريم است. سؤال این است که افراد از چه روش‌هایی می توانند به‌ عمق معانی قرآن کريم نقبی بزنند. پاسخ اجمالی به‌ این پرسش آن است که دو روش کلی: فنی ـ عمومی و الهامی ـ اختصاصی، برای رسیدن به ‌این منظور وجود دارد. روش نخست، با ظهورگیری و توجه به ‌قرائن متصل و منفصل آیات همراه است؛ و انجام آن نیز برای همگان میسور است. اما روش دوم به ‌اهل ذوق و شهود اختصاص دارد. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن توضیح مناسب هر کدام از این دو روش، ابتدا نمونه‌هایی از سخنان اهل معرفت، در آن زمینه مطرح شده و سپس این سخنان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شواهد متعددی از آیات کتاب الهی نشان می‌دهد که قرآن کريم، هر دو روش فوق را به ‌رسمیت می‌شناسد.
كليدواژه‌ها: روش، تأویل عرفانی، قرآن کريم، فنی، الهامی، عمومی، اختصاصی.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
257
شماره صفحه: 
65

فلسفة سياسي از نگاه قرآن؛ با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

سیدصالح موسوی / كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه مازندران    salehmusavi111@yahoo.com
مرتضی علویان / استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران    M.alavian@umz.ac.ir
دريافت: 16/04/97                    پذيرش: 23/08/97
چکیده
«فلسفة سیاسی» به معنای بررسی سیاست از چشم‌اندازی فلسفی است. می‌توان «فلسفة سیاسی» را نگاهی فیلسوفانه به سیاست‌ دانست‌ که درصدد مکان‌یابی سیاست در نظام وجودی خلقت است. اساساً پرسش‌ها در علم سیاست بر دو گونه است: سؤالات روزمره و گذرا که با توجه به زمان و مکان و اوضاع و شرایط‌ خاص‌، پاسخی متفاوت می‌یابد؛ و سؤالات پایدار که همواره در میان ملل و در ادوار گوناگون تاریخ فکر و اندیشه، مطرح بوده است. فلسفة سیاسی درصدد‌ پاسخ‌ به سؤالات همیشگی، بنیادین و پایدار‌ علم‌ سیاست است.    
این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی بررسی مفهوم «فلسفة سیاسی» و جایگاه آن در قرآن است و سپس گذری به دیدگاه علامه طباطبائی در این خصوص مي‌پردازد و در این زمينه در پی پاسخ به این سؤال است که علامه چه دیدگاهی در خصوص فلسفة سیاسی دارد؟ فرضیة پژوهش عبارت است از اینکه در میان متفکران مسلمان‌، علامه‌ از نادر کسانی است که در فلسفة سیاسی و نظام اجتماعی اسلام، صاحب دیدگاه مستقلی است‌ که‌ آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، مدعاي خویش را به اثبات رسانده است‌.
کلیدواژه‌ها: فلسفه، سیاست، فلسفة سیاسی، علامه طباطبائی، هنجارگرایی، حکومت اسلامی، قرآن کریم، اندیشة سیاسی.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
57

بررسي تطبيقي مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس در قرآن و كتاب مقدس

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
77

نگاه قرآني به «شايعه» و «شبهه»، دو روش نفوذ فرهنگي دشمن از طريق رسانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
69

آگاهي معصومان عليهم السلام از تأويل قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
49

فرايند دستيابي به ملكة تقوا از منظر قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

محسن کریمی قدوسی / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره       mohsenak65@gmail.com
اسماعیل سلطانی بيرامي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينی ره        Soltani@qabas.net
دريافت: 5/10/96                    پذيرش: 9/3/97

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
23

پيشتازان جهان اسلام در توليدات علمى در زمينه قرآن كريم تا سال 2014بر اساس داده هاى پايگاه بين المللى اسكوپوس

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

مرضيه مروتى / عضو هيئت علمى گروه علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه زابل                morovatim@yahoo.com

دريافت: 7/11/94               پذيرش: 25/2/95

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسى توليدات علمى كشورهاى جهان اسلام در حوزه قرآن كريم انجام گرفته است. روش پژوهش پيمايشى با رويكرد علم سنجى است. جامعه پژوهش را توليدات علمى 57 كشور اسلامى در زمينه قرآن كريم تشكيل مى دهد كه تا سال 2014 منتشر و در پايگاه بين المللى اسكوپوس نمايه شده اند. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه از ميان هفت كشور مالزى، ايران، عربستان سعودى، پاكستان، اردن، تركيه و مصر، كشورهاى مالزى و جمهورى اسلامى ايران بيشترين ميزان توليدات علمى را در اين حوزه به خود اختصاص داده و بالاترين ميزان رشد را نيز داشته اند. دانشگاه ملى مالزى و دانشگاه آزاد اسلامى، مراكز علمى پيشتازند. پژوهشگرانى از كشور ايالات متحده بيشترين همكارى را با كشورهاى پيشتاز جهان اسلام در توليدات علمى مرتبط با قرآن كريم داشته اند. رايانه، پزشكى و علوم اجتماعى حيطه هاى موضوعى مورد علاقه پژوهشگران كشورهاى پيشتاز است.

 

كليدواژه ها: كشورهاى جهان اسلام، توليدات علمى، قرآن كريم، علم سنجى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
113

ضرورت وحى در انديشه متكلمان مسلمان

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

يداللّه دادجو / استاديار دانشگاه پيام نور         Dadjoo43@gmail.com

دريافت: 29/4/93               پذيرش: 25/10/93

چكيده

وحى عبارت است از تفهيم سريع، رمزى و نهانى حقايق و معارفى از جانب خداوند به برخى از بندگان برگزيده خويش كه از طرقى غير از راه هاى شناخته شده معرفت همانند شيوه هاى حسى، تجربى، عقلى و كشف و شهود عرفانى به دست مى آيد. در نظر متكلمان مسلمان، وحى پديده اى است كه تكامل بشر بدان بستگى داشته و همچنين براى حفظ و بقاى نوع انسانى و جلوگيرى از فساد و ظلم و هرج و مرج و اختلال نظام معاش زندگى انسان از اهميت بى بديلى برخوردار است. ازاين رو، لزوم و ضرورت دارد، چنان كه قرآن كريم و روايات معصومان: نيز بر اهميت، ضرورت و جايگاه وحى تأكيد دارند. اين پژوهش به روش توصيفى ـ تحليلى، درصدد اثبات لزوم و ضرورت وحى از منظر انديشمندان مسلمان به ويژه متكلمان اسلامى است. ازاين رو، هيچ وجهى براى انكار آن باقى نمى ماند و با وجود عقل نيز لزوم و ضرورت وحى مورد خدشه واقع نمى شود، بلكه عقل نقش تأييدكننده براى وحى و نبوت را ايفا مى كند.

 

كليدواژه ها: قرآن كريم، ضرورت وحى، متكلمان مسلمان، احاديث.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
37

واكاوى مفهوم بحران در گفتمان قرآنى

سال بيست و چهارم ـ شماره 214 (ويژه علوم قرآنى)

 حسين محمدى سيرت / عضو هيئت علمى دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام             hmsirat81@gmail.com

محسن قاسم پور / دانشيار دانشگاه كاشان                    ghasempour@kashanu.ac.ir

دريافت: 29/5/93               پذيرش: 22/3/94

 

چكيده

بحران اجتماعى مفهومى امروزين است كه در ادبيات علوم اجتماعى معاصر توليد گرديده و نمى توان معادل عينى براى اين مفهوم در قرآن كريم يافت؛ ازاين رو، به منظور دستيابى به تعريف قرآنى از آن، مفاهيم قرآنى معادل بحران را يافته و در يك پويش تحليلى، واژگان مرتبط را تحليل نموده ايم. روش انتخاب واژگان قرآنى بر اساس دو ملاك است: حوزه معنايى مشابه و مصاديق خارجى مشترك. اين روش نوعى نگاه معناشناسانه ايزوتسويى به منظور فهم مفاهيم قرآن كريم است. دوازده واژه استخراج گرديد و سپس در تحليلى مفهومى با مفهوم متعارف بحران اجتماعى مقايسه و در قالب نسبت هاى منطقى چهارگانه بيان شد. بررسى تحليلى نشان مى دهد: وقوع بحران اجتماعى امرى مطلوب نبوده و مواجهه منفعلانه با آن پذيرفته نيست؛ در ديدگاهى فعال و پويا، بحران اجتماعى طبيعت خلقت جامعه انسانى و سنت الهى است؛ بحران امتحانى حتمى محسوب و غيرمنتظره نيست و مؤمن رويارويى با آن را فرصتى براى رشد مى داند؛ بحران مفهومى دو وجهى است از فرصت و تهديد، مديريت قرآنى بحران هاى اجتماعى رويكردى فعال است.

كليدواژه ها: قرآن كريم، بحران، فتنه، كَبَد، عُسر، حَرج.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
214
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه