مهارت‏هاى ارتباطى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش خوش رويى و خوش زبانى در خانواده و روابط اجتماعى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 129ـ140

 

على حسين زاده1

چكيده

از مسائلى كه در روابط اجتماعى، جايگاه ويژه اى به خود اختصاص داده است، عوامل تأثيرگذار در محو تنش و ايجاد آرامش در زندگى اجتماعى است. پژوهش پيش رو، به بررسى چگونگى تأثير خوش رويى و خوش زبانى در روابط اجتماعى اشاره دارد و به اهميت، نشانه ها، كاركردها و مهارت هاى هريك در احساس نشاط، اميد و تلاش افراد جامعه پرداخته است تا از اين طريق، بتواند زندگى آرامى را به ارمغان آورد. روش تحقيق در اين پژوهش روش توصيفى ـ تحليلى است كه با تكيه بر منابع دينى و رويكرد برآمده از علوم معاصر به استخراج نتايج پرداخته است. يافته هاى تحقيق نشان مى دهد: خوش رويى با به كارگيرى مهارت چشمى و لبخند، كينه زدايى، پايان دادن به دشمنى، الفت و محبت، قرب به خدا و فرجام نيك را به دنبال دارد و خوش زبانى با مهارت تجسم پايان كار، مرور رفتار، بازى ارتباط، بهره مندى از شوخى، خاموش سازى و تقويت مثبت، مى تواند صفاى زندگى، امنيت، عزت و عاقبت به خيرى را به همراه داشته باشد.

كليدواژه ها: خوش رويى، خوش زبانى، مهارت هاى ارتباطى، فرجام نيك و سازگارى.


1 استاديار دانشگاه كاشان. hoseinzadeh1340@yahoo.com

دريافت: 19/ 8/ 91 پذيرش: 11/ 9/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
129
محتوای تغذیه