اضطراب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (13)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين مقال شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام در باب صفات شيعيان واقعي. حضرت مي‌فرمايند: با تفويض صحيح (همه امور به خدا) به آسايش دل دست ياب و آسودگي تن را در آسايش دل جست‌وجو كن، و با كاهش خطا، آسودگي دل را به دست آور.
روان‌شناسان و اگزيستانسياليست‌ها معتقدند كه انسان حيوان مضطرب است. اگر انسان اضطراب نداشته باشد، انسان نيست. راه‌حل روان‌شناسان براي درمان اضطراب اين است كه اصلاً نبايد به سختي‌ها و گرفتاري‌هاي زندگي انديشيد و بايد به دنبال خوشي و سرگرمي بود. ولي انبياي الهي معتقدند كه براي رهايي از اضطراب‌هاي دنيايي، بايد ماهيت اين عالم و دنيا را كه گذرگاه و موقتي است، شناخت. كسي كه سختي‌هاي اين دنيا را تحمل كند و وظايفش را انجام مي‌دهد، به آرامش و آسايش ابدي خواهد رسيد. بايد امور را به خدا واگذار كرد. لازمه واگذاري امور به خدا اين است كه انسان احساس آرامش كند و تنها نگراني او انجام وظيفه به بهترين شكل باشد. واگذاري كارها به خدا و اعتماد به او درباره سرانجام امور، راهي است براي آرامش روح و ريشه‌كن كردن اضطراب،‌ ناراحتي و ترس‌هاي بي‌دليل.
كليدواژه‌ها: فلسفه شرور، آرامش، تفويض، تمركز حواس، اضطراب.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
9

فراتحليل مطالعات دين و اضطراب: بررسي چالش‌هاي معرفتي و روشي آثار منتشرشده دربارة دين و اضطراب (1381ـ 1391)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

فاطمه مرندي / كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات                                                  nabavian2565@anjomedu.ir

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                                    fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 2/4/96 ـ پذيرش: 30/10/96

چکيده

هدف از اين پژوهش، فراتحليل مطالعات دين و اضطراب و بررسي چالش‌هاي روش‌شناختي و معرفتي آن دو است. جامعة آماري تمام آثار مربوط به دين و اضطراب است كه طي سال‌هاي 1381 تا 1391 به صورت كتاب، پايان‌نامه و مقاله منتشر شده است. در اين پژوهش، پس از وارسي اولية آثار منتشرشده و حذف منابعي كه خارج از قلمرو پژوهش بود، اين آثار به دقت مطالعه و كاستي‌ها و چالش‌هاي آنها از لحاظ ملاک‌هاي روشي و معرفتي، بررسي و ارزيابي شد و اطلاعات به‌دست‌آمده در جدول توصيفي و آمار استنباطي و تحليلي از طريق نرم‌افزارspss تجزيه و تحليل گرديد. تحليل داده‌ها نشان داد که پژوهش‌های منتشرشده در دهة مزبور، دچار چالش‌های روشی و معرفتی بسياري است. برخي از چالش‌هاي معرفتي در اين پژوهش عبارت است از: نگاه منفي به دين در رفع اضطراب، نگاه خنثا به دين در رفع اضطراب، استفاده از منابع غيراصيل روان‌شناسي، استفاده از منابع غيراصيل ديني، مستندات ناكافي، فهم نادرست از مفهوم و رابطة دين و اضطراب. همچنين برخي چالش‌هاي روش‌شناختي اين پژوهش عبارت است از: بهره‌گيري از روش كمّي صرف و يا كيفي صرف؛ فقدان نمونه‌گيري در دسترس و يا نمونه‌گيري پژوهش؛ فقدان سؤال و يا فرضية پژوهش.

كليدواژه‌ها: چالش‌هاي روش‌شناختي، چالش‌های معرفتي، دين، اضطراب، فراتحليل.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه