سلامت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سلامت معنوى از منظر قرآن و صحيفه سجاديه

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

 فاطمه سادات بيطرفان[1]

فريبرز صديقى ارفعى[2]

چكيده

از سال ها پيش، انديشمندان، به ويژه انديشمندان مسلمان، به طرح موضوع معنويت در امر مهم سلامت پرداخته اند. امروزه نيز دانشمندان دريافته اند كه سلامتى بدون معنويت داراى كمبودى اساسى است. هدف اصلى اين پژوهش، شناسايى مؤلفه هاى سلامت معنوى در آموزه هاى دين مبين اسلام است كه با روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به دو منبع ارزشمند قرآن كريم و صحيفه سجاديه به استخراج اين مؤلفه ها پرداخته مى شود. يافته هاى تحقيق نشان مى دهند كه دين مبين اسلام در ارتقاى سلامتى پيروان خود نقش اساسى داشته و رابطه محكمى بين ايمان و سلامت روانى وجود دارد. خاستگاه سلامت معنوى در فرهنگ اسلامى، حقيقت قلب يا همان روح و نفس است كه در كنار جسم قرار دارد و در عين حال، داراى شخصيتى مستقل است. مؤلفه هاى سلامت معنوى در قرآن و صحيفه سجاديه نيز عبارتند از مؤلفه هاى معرفتى، هيجانى، عملى و بازدهى.

كليدواژه ها: سلامت، سلامت معنوى، مؤلفه هاى سلامت معنوى، آيات و روايات، قرآن، صحيفه سجاديه.[1] دانشجوى كارشناسى ارشد روان شناسى تربيتى دانشگاه كاشان.   fatemehbitarafan@yahoo.com

[2] دانشيار گروه روان شناسى دانشگاه كاشان.   fsa@kashanu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 13/10/93

 


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه