تربيت اخلاقي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل حدود عامليت صفات وراثتي در تربيت اخلاقي از منظر روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

روح‌الله شهریاری/ کارشناس ارشد تربیت اخلاقی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت    roohollah127@gmail.com
حسن نجفی/ دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی     hnajafih@yahoo.com
دريافت: 19/02/97                    پذيرش: 07/08/97
چکيده
عوامل زیادی در فرایند تربیت اخلاقی دخیل‌اند، که یکی از آنها، وراثت است. پاسخ به این مسئله که وراثت چه میزان در تربیت اخلاقی انسان نقش دارد، ما را در کسب نتیجة مطلوب از فرایند تربیت و تحقق اهداف و روش‌های تربیتی یاری می‌رساند. این پژوهش با نگاهی توصیفي ـ تحلیلی به عاملیت وراثت در تربیت اخلاقی انسان، و تأثیرگذاری آن، از منظر معصومان علیها السلام. پرداخته ‌است. بدین منظور، ابتدا ساحت‌های وجودی انسان که وراثت در آنها تأثیرگذار است، بررسی شده است. آن‌گاه به رابطه این ساحت‌ها با تربیت اخلاقی اشاره شده است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد بر اثر وراثت دارای زمینه‌های ارثی در حافظه و هوش و جسم و خُلقیات است. از سوی دیگر، با تحلیل جایگاه هر کدام از این ابعاد در ساحت‌های مختلف تربیت، به این نتیجه رسیدیم که گرچه وراثت در برخی ساحت‌های تربیت، مانند: تربیت عقلانی و بدنی، نقش پررنگ و بااهمیتی دارد؛ اما در تربیت اخلاقی، صرفاً به‌عنوان زمینه‌ساز، تأثیرگذار است، و باید با استفاده از روش‌های تربیتی مدیریت شود تا آثار زمینه‌ای آن مانع جریان تربیت اخلاقی نباشد.
کلیدواژه‌ها: تربیت اخلاقی، عاملیت صفات وراثتی، روایات معصومان علیها السلام.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
23

بررسي اصول تربيت اخلاقي در علم اخلاق اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

سيدمهدي حسيني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    mahdi1356@gmail.com
دريافت: 09/03/97                    پذيرش: 11/09/97
چکيده
تربیت اخلاقی، نیازمند اصولی است که مي‌توان با تکیه بر آنها، روش‌های تربیت را طراحی کرد و با آن روش‌ها به‌ تربیت پرداخت. اصول تربیت در علم اخلاق اسلامی نیز وجود دارد، ولی تحت عنوان اصول تربیتی مطرح نشده ‌است. هدف پژوهش حاضر اين است كه اصول تربیت موردنظر در اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، تا مربیان تربیت اخلاقی با آگاهی از این اصول، بتوانند تسلط بیشتری بر راه‌کارهای تربیتی پیدا کنند. بنابراین، در این پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي با بررسی منابع اخلاق اسلامی، مجموعه‌ای از اصول تربیت که نقش بیشتری در موضوع تربیت دارند، استنتاج و استخراج شده ‌است. غالب اصول تربیت، محصول بررسی مبادی انسان‌شناسی تربیت است که در منابع فلسفة اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای انسان‌شناسی دینی، خلقت ابتدایی (فطرت) بر پایه خوبی‌ها بنا نهاده شده، و این خود در تربیت، دلالت‌هایی به‌ همراه دارد و بررسی قوای نفس و ویژگی‌های آن و عوامل مؤثر در عملکرد آنها مبتنی بر اصولی است که می‌تواند نگاه مربیان را در امر تربیت، تصحیح کند.
كليدواژه‌ها: انسان‌شناسی، تربیت، اصول تربیت، تربیت اخلاقی، علم اخلاق اسلامی.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه