تربيت ديني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رسالت حکومت ديني در تربيت ديني جامعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 69ـ79

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعيلي/ دانش‌‌پژوه دکتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    as.6642302@gmail.com
دريافت: 13/05/1400                    پذيرش: 23/09/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
69

موانع و تهديدهاي فرا‌روي همكاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش‌آموزان دوره ابتدايي از نظر كارشناسان تربيت ديني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

محمود افشارمنش / دانشجوي دكتري علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    afshar_6213@yahoo.com
دريافت: 10/06/97                    پذيرش: 18/10/97
چکيده
مسئله پژوهش حاضر شناسایی موانع و تهدیدهای فراروی همکاری خانواده و مدرسه برای ارتقا تربیت دینی دانش‌آموزان ابتدایی، از طریق مصاحبه با کارشناسان تربیت دینی (حوزه‌های علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم اسلامی و مدیران و معلمان موفق) می‌باشد. پرسش تحقیق عبارت است از: موانع و تهدیدهای موجود در رابطه با خانه و مدرسه، که می‌تواند موجب ناکارآمدی تربیت دینی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی ‌شود، از دیدگاه کارشناسان تربیت دینی کدام است؟ مطالعة حاضر از جمله تحقیقات کیفی است که در آن از مصاحبة نیمه‌باز و روش نمونه‌گیری هدفمند، برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تعداد مصاحبه‌شوندگان بیست و پنج نفر بوده اند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای جهت‌دار بهره‌گرفته ‌شده است. نتیجة تحقیق بیانگر آن است که موانع و تهدیدهای فرا‌روی همکاری خانواده و مدرسه برای ارتقا تربیت دینی دانش‌آموزان دوره ابتدایی از نظر کارشناسان تربیت دینی، سه دسته‌اند: اول، تهدیدهای ناشی از اوضاع و شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه؛ دوم، تهدیدهای ناشی از کاستی‌های موجود در فعالیت‌های مشارکتی کادر مدرسه؛ سوم، تهدیدهای ناشی از کاستی‌های موجود در فعالیت‌های مشارکتی والدین.
کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، رابطه خانواده و مدرسه، موانع و تهدیدها، دورة ابتدایی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
71

آسيب‌شناسي تربيت ديني در حيطه خانوادگي از منظر نهج‌البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

صدیقه کاویانی / دانشجوي دكتري فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان     mirbaghery34@yahoo.com
رضاعلی نوروزی / دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان     nowrozi.r@gmail.com
دريافت: 11/03/97                    پذيرش: 29/08/97
چکيده
تربیت دینی، تربیتی است بر اساس مفاهیم و معیارهای دین مبین اسلام، که اگر انسان در سایه‌سار آن، راه رشد و تربیت صحیح را بپیماید، به بالاترین درجة فضایل و کمالات انسانی خواهد رسید. اما گاهی این مقوله، به لحاظ عدم رویکرد صحیح و عدم توجه عمیق به آن، دچار آسیب گردیده و آسیب‌شناسی آن‌، با کشف‌ و ‌تحلیل انحرافات ‌فکری‌ و رفتاری متولیانِ تربیت، ضروری به نظر می‌رسد. در این زمينه نظرات‌ تربیتی امیرمؤمنان علي علیه السلام در جهت شناسایی و رفع آفات موجود در روند تربیت دینی فرزندان راهگشاست. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از نهج‌البلاغه و کتب مرتبط در حوزة پژوهشی آن، تربیت دینی را در حیطه خانوادگی، آسيب‌شناسي کرده است. نتایج پژوهش نشان داد، اميرمؤمنان علیه السلام در حیطة خانوادگی، بی‌توجهی به نقش الگویی والدین و سن متربی، تربیت مبتنی بر اجبار، تعجیل در تربیت، و سهل‌انگاری خانواده‌ها در تربیت دینی، را مضر و آسیب‌زا می‌دانند. براین‌اساس، سهل‌گیری، الگوپردازی و مخاطب‌شناسی نیز، راه‌کارهای ارائه‌شدة آن حضرت در جهت آسیب‌زدایی از تربیت دینی می‌باشند.
كليدواژه‌ها: تربیت دینی، نهج‌البلاغه، آسیب‌شناسی تربیت دینی، حیطه خانوادگی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
57

قرآن و روش‌هاي گرايشي در تربيت مناسكي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

وحيد ارغواني فلاح / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني علیه السلام      vaf5445@gmail.com
سيدمحمدصادق موسوي‌نسب / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني علیه السلام     mosavi@qabas.net
دريافت: 1/11/96                    پذيرش: 15/2/97
 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه