مرگ

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مرگ‌انديشي در روان‌شناسي وجودي و منابع اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 21ـ31

نوع مقاله: ترويجي
مصطفي خوشخرام رودمعجني/ دانشجوي دکتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    khoshkharam94@gmail.com
دريافت: 10/08/1401                    پذيرش: 12/11/1401

شماره صفحه: 
21

نقش و جايگاه تجربه‌هاي نزديک به مرگ در اثبات وجود روح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 59ـ70

نوع مقاله: ترويجي
* منصور كثيري/ کارشناس ارشد کلام و فلسفۀ دين موسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Mansour.Kasiri@gmail.com
محمدحسين فارياب / دانشيار گروه کلام و فلسفۀ دين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     M.faryab@gmail.com
دريافت: 05/02/1401                    پذيرش: 02/05/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
59

کیفیت حیات پس از مرگ از دیدگاه صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 55ـ61

 

نوع مقاله: ترويجي
* احمد سعیدي/ دانشيار گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    ahmadsaeidi67@yahoo.com
زهرا ستوده / سطح 4 جامعة‌الزهرا (س)    z.sotoodeh98@gmail.com
دريافت: 15/04/1400                    پذيرش: 18/07/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
55

مرگ از ديدگاه ابن‌سينا و فلوطين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

مريم خاني/ کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین     M.khani1012@yahoo.com
مهري چنگي آشتياني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشكده شريعتي
سیدحسن میردیلمی/ کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
دريافت: 29/09/97                    پذيرش: 29/02/98
چکيده
فلسفة مرگ و اضطراب ناشی از آن، یکی از معماهای حیات بشری و از جمله مسائلی است که گفت‌وگوهای بسیاری میان متفکران مختلف برانگیخته است. در این میان ابن‌سینا و فلوطین از جمله فیلسوفانی هستند که نظریات متفاوتی در این‌باره ارائه داده‌اند و معتقدند نوع نگاه آدمی به ‌فلسفة آفرینش و معنای زندگی، ارتباط مستقیمی با برداشتِ وی از مرگ دارد و بدون دستیابی به ‌فلسفة حیات نمی‌توان درک درستی از مرگ داشت؛ ازهمین‌رو، میان معنای زندگی و مرگ ارتباط عمیقی وجود دارد. در این نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي و با استناد به‌ منابع معتبر، سعی ‌شده دیدگاه ابن‌سینا و فلوطین درباره مرگ و زندگی بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به‌باور این دو متفکر، بدون تفسیر انسان و هستی نمی‌توان معنای درستی برای مرگ یافت و با توجه به ‌تفاوت مبانیِ نفس‌شناسی از دیدگاه آنها، به‌دنبال یک هدف مشترک، که همان رسیدن به‌ خداست، می‌توان درک متفاوتی از زندگی و مرگ داشت.
كليدواژه‏ها: ابن‌سینا، فلوطین، مرگ، زندگی.
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
259
شماره صفحه: 
63

تردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررسي حديث قدسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

علیرضا اسعدی / استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    asady50@gmail.com
دريافت: 10/8/96                    پذيرش: 15/2/97
چکیده
بر اساس حدیث تردد، خداوند در هیچ امری همچون قبض روح مؤمن تردید روا نمی‌دارد؛ زیرا ازیک‌سو، دیدار مؤمن را دوست دارد که تنها با قبض روح او ممکن است. از سوی دیگر، مؤمن از مرگ کراهت دارد و خداوند نیز به ناخشنودی مؤمن راضی نیست. ازاین‌رو، خداوند در قبض روح او مردد می‌شود. دانشمندان اسلامی، در پاسخ به این اشکال که معنای تردد خداوند، با توجه به حکمت و علم و قضای تغییرناپذیر او چیست و چگونه در خداوند راه پیدا می‌کند، احتمالات متعددی را مطرح کرده‌اند که برخی از آنها، مبتنی بر کارکرد مجازی و کنایی تردد و برخی بر اساس کاربرد حقیقی این واژه است. این مقاله با رويکرد تحلیلی می‌کوشد ضمن بررسی این پاسخ‌ها و بیان نکات پیرامونی، به تردید مؤمن از مرگ، کراهت او از آن و نیز کراهت خداوند از ناخشنودی بنده خود، که مسائل قابل تأملی در این روایت‌اند، بپردازد.
کلیدواژه‌ها: حدیث تردد، مرگ، قبض روح، کراهت از مرگ.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
248
شماره صفحه: 
69

راه كارهاى آموزش مفهوم مرگ به كودكان با تكيه بر قرآن و روايات اسلامى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

مريم عشورى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه الزهرا عليهاالسلام            maryameashouri@yahoo.com

طيبه ماهروزاده / دانشيار دانشگاه الزهرا عليهاالسلام               mahrouzadeh@alzahra.ac.ir

دريافت:25/11/95               پذيرش: 22/5/96

 

چكيده

مرگ رخدادى عظيم در زندگى بشر است و انتقال از سرايى به سراى ديگر است. هرگز اين رخداد براى بشر خوشايند نيست، اما بااندك تأمل، سرنوشت عقوم بشر است كه بايد خود را براى آن آماده ساخت. ازاين رو، به كارگيرى راه كارهاى صحيح براى آموزشمفهوم «مرگ» به كودكان، به مثابه گذاشتن سنگ بناى سلامت فرد و اجتماع است. راه كارهاى صحيحى كه بايد مبتنى بر تأمل، متكىبر مبانى فلسفى اسلام و فراخور سن آنها باشد.

     اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى در پى آن است تا با استناد به قرآن و منابع دينى و با تكيه بر برهان «خلف»، راه كارهايى مؤثربراى آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان ارائه دهد. نتايج مبيّن آن است كه در گام اول، آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان، بايد مبتنى برطفره رفتن و اجتناب از بسط مفاهيم مربوط به مرگ باشد، و در گام هاى بعد، مربى بايد از طريق روش هايى مانند «تشبيه» و «مشاهدهچرخه حيات و ممات در طبيعت» استفاده كند.

 

كليدواژه ها: مرگ، راهكار، آموزش، طفره، قصه، تشبيه.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
85

بررسى تطبيقى حقيقت مرگ در دين زرتشت و اسلامبا تأكيد بر اوستا و قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

سيدمحمد حاجتى شوركى / دانش پژوه كارشناسى ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        hajati65@chmail.ir

محمد جعفرى / دانشيار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        mjafari125@yahoo.com

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
39

معنا و مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن از ديدگاه امام على عليه السلام

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 183 ـ اسفند 1391، 27ـ41

بخشعلى قنبرى*
محمدعلى مشايخى پور**

چكيده

مرگ چيزى است كه براى تمام موجودات عالم رقم زده شده است. انسان نيز از اين امر مستثنا نبوده و همانند ساير موجودات طعم مرگ را خواهد چشيد و با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد؛ اما نوع انسانى به واسطه برخوردارى از ويژگى ها و صفاتى خاص، نسبت به اينكه خواهد مرد و مرگ به سراغ او خواهد آمد، آگاهى دارد. همه اديان آسمانى نيز توجه به مرگ و مرگ آگاهى و مرگ انديشى را سرلوحه تعليمات خود قرار داده اند. اين مقاله درصدد است با استفاده از آيات و روايات و به ويژه با تكيه بر نهج البلاغه معنا و مفهوم مرگ آگاهى را تبيين نموده و علل و عوامل آن را شناسايى كند. نيز زمينه ها، آثار و موانع مرگ آگاهى را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد تا از اين طريق، زمينه مناسبى را براى بروز و ظهور آن در زندگى انسانى فراهم سازد و حداقل ذره اى سمت وسوى افعال و اعمال ما را به سوى كسب بهترين ها در دنيا و آخرت سوق دهد.

 

كليدواژه ها: مرگ، مرگ آگاهى، مرگ انديشى، دنيا، آخرت، امام على عليه السلام، نهج البلاغه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
183
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه