راضيه امامي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

درآمدى بر تربيت اخلاقى از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى با تأكيد بر مبانى و اهداف

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

محمد نجفى / استاديار دانشگاه اصفهان                      mdnajafi@yahoo.com

سميه كيانى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان                   kiani.somaieh@gmail.com

راضيه امامى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان                  emamirazieh@yahoo.com

دريافت: 2/2/94               پذيرش: 13/10/94

چكيده

تهذيب و تربيت اخلاقى عبارت است از: آراستن نفس به فضايل و پيراستن آن از رذايل و به كارگيرى روش هايى به منظور پرورش نيكى ها و زدودن رذايل اخلاقى. مطالعه تربيت اخلاقى مى تواند گامى مهم در تبيين ساختار نظام اخلاقى و به تبع آن، تربيت اخلاقى باشد. براين اساس، هدف اين نوشتار، كه از نوع پژوهش هاى كيفى است و با روش تحليلى ـ توصيفى مبتنى بر روش كتابخانه اى انجام شده، بررسى ديدگاه هاى اخلاقى خواجه نصيرالدين طوسى و دلالت هاى آن بر تربيت اخلاقى در دو بخش مبانى و اهداف تعليم و تربيت است. نظام اخلاقى خواجه طوسى بر شناخت نفس و اعتدال قوا مبتنى است. مهم ترين نتايج و دستاوردهاى اين تحقيق شناسايى مبانى تربيت اخلاقى شامل ماهيت و حقيقت انسان، تعادل قواى نفس و قابليت آن در وصول به كمال حقيقى و شناسايى اهداف تربيت اخلاقى شامل اهداف غايى، واسطى و آموزشى است.

كليدواژه ها: اخلاق، تربيت اخلاقى، مبانى تربيت اخلاقى، اهداف تربيت اخلاقى، تهذيب، نفس، خواجه نصيرالدين طوسى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
37

آسيب ‏شناسى تفكر در سازمان‏ هاى آموزشى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 117ـ138

 راضيه امامى*
محمد نجفى**

چكيده

«تفكر» يكى از اهداف اساسى تعليم و تربيت است كه هر نظامى به دنبال تحقق آن مى باشد. اين نوشتار در پى بررسى عواملى است كه در سازمان آموزشى مانع و يا موجب آسيب به تفكر مى گردند. بدين منظور، بحث از آسيب هاى تفكر و پيامدهاى ناشى از عدم برخوردارى از تفكر دينى، از مباحث ضرورى اين نوشتار است. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه اى و با تأكيد بر رويكرد دينى، بر اين باور است كه تفكر كليد روشنايى ها و مبدأ كسب بصيرت، وسيله كسب معارف و اساس حيات انسانى است. رمز پايدارى هر اجتماعى، در گرو حيات فكرى آن جامعه است. تا جامعه به حيات فكرى خويش دست نيابد، از زندگى راستين برخوردار نخواهد بود. به نظر مى رسد تفكر در صورتى ثمربخش خواهد بود كه انسان، به اصالت آن باور داشته و جامعه نيز از سلامتى برخوردار باشد. در اين صورت، انسان مى تواند از اين نيروى خدادادى در طريق سعادت و كمال خود استفاده نمايد، و هيچ گونه مانعى از برون و يا آفتى از درون، انديشه او را تهديد ننموده و فكر او را به بند نخواهد كشيد. 

كليدواژه ها: تفكر، آسيب هاى تفكر، سازمان آموزشى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه