یادگیری

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي

عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي

علي حسني1

چكيده

اين نوشتار به شناسايي عوامل تأثيرگذار بر توسعه يادگيري گروهي با هدف نهادينه‏سازي آن در سازمان مي‏پردازد. اين عوامل در دو دسته عوامل تقويت‏كننده و عوامل محدودكننده جاي گرفته‏اند. زمينه مورد پژوهش ديگر، روش‏هاي يادگيري گروهي است كه در اين تحقيق به آن اهتمام شده است.

     هدف اين پژوهش، تلاش در جهت باز كردن مرحله جديدي از يادگيري و بهبود مناسب شرايط متغير امروزي سازمان‏ها در حوزه مطالعات مديريتي است و با اين پيش‏فرض وارد بحث مي‏شود كه در شرايط جديد محيطي كه سرعت تحول و تغيير بسيار فزاينده است و رقابت خيلي شديد، تنها راه باقي ماندن در گردونه رقابت، يادگيري مستمر و تعاملي افراد با همديگر و از يگديگر است.

     در اين تحقيق، با مطالعه و بررسي در ميان مباحثي كه به عنوان مباحث بسترساز مشاركت گروهي و پويايي آن در حوزه مديريت مطرح شده‏اند، سعي شده است عوامل موثر بر توسعه يادگيري گروهي شناسايي، موانع يادگيري گروهي معرفي و روش‏هاي يادگيري گروهي نيز تعيين شوند.

كليدواژه‏ها: يادگيري، يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، تفكر سيستمي، گروه.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
81

نگاهي به حافظه و فراموشي در روان‏شناسي

نگاهي به حافظه و فراموشي در روان‏شناسي

حسين كريميان
(كارشناس ارشد علوم تربيتي)

چكيده

«حافظه» به عنوان يكي از استعدادهاي خدادادي، براي ثبت و ذخيره اطلاعات و در صورت لزوم، يادآوري آنهاست؛ ولي بسياري از مواقع، مطالب به ذهن سپرده شده به هنگام نياز، به ياد نمي‏آيند و به انسان فراموشي دست مي‏دهد. در اين مقاله، به مفهوم «حافظه» و انواع آن و مفهوم «فراموشي» پرداخته شده است. همچنين مراحل حافظه مورد بررسي قرار گرفته و به روش‏هاي سنجش حافظه نيز اشاره گرديده، و در پايان، به علل فراموشي و راه‏هاي تقويت حافظه و راه‏هاي پيش‏گيري از فراموشي اشاره گرديده است.

كليدواژه‏ها: حافظه، فراموشي، رمزگرداني، اندوزش، بازيابي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
119
شماره صفحه: 
45

يادگيري به روش «بحث گروهي»

يادگيري به روش «بحث گروهي»

و شيوه كاربرد آن در حوزه‏هاي علميه و آموزش عالي

هادي حسين‏خاني
(دانش‏آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري روان‏شناسي تربيتي)

چكيده

در بين روش‏هاي يادگيري، برخي معلّم‏محور است كه در آن معلّم محور فعاليت‏هاي آموزشي است و برخي يادگيرنده محور است كه در آن دانش‏آموز محور يادگيري است. با توجّه به تأثير خاص رويكردهاي يادگيرنده محور، امروزه اين روش‏ها توجه محققان و مربّيان را به خود معطوف داشته است. در بين روش‏هاي يادگيرنده محور، روش «بحث گروهي» از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. نوشتار حاضر در پي آن است تا ضمن تعريف و نحوه اجراي اين روش، فوايد، شرايط موفقيت، موارد كاربرد و تركيب اعضاي آن را تعيين كرده، به برخي محدوديت‏هاي كاربرد آن نيز اشاره نمايد. در پايان نيز به اختصار برخي از شيوه‏هاي كاربرد اين روش در دروس حوزه‏هاي علميه و دانشگاه‏ها ارائه مي‏شود.

كليدواژه‏ها: روش‏هاي يادگيرنده محور، روش بحث گروهي، روش‏هاي معلّم محور.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
119
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه