رحيم ميردريكوندي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت در منابع اسلامی با نگاهی روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سيدابوالفضل حسيني‌نسب/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 30/6/98                    پذيرش: 7/10/98
چکيده
خداوند در قرآن تأکید فراوانی بر مذمت غفلت و غافلان داشته است و در آیات متعددی بیان مي‌كند که بسیاری از مردم از غافلان هستند «وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُون» و گاهی بعد از رهنمودهای فراوان، تأکید کرده که از غافلان نباش «وَلا تَكُنْ‏ مِنَ‏ الْغافِلِين». با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی در مفهوم غفلت، تعیین ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی، ابعاد دیگری از غفلت را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت براساس منابع اسلامی است. بدین منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های غفلت از منابع اسلامی استخراج گرديد. نتایج حاکی از تعیین 7 مؤلفه نظری برای غفلت می‌باشد. همچنین در این پژوهش شش علت و شش راه مقابله با غفلت بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: غفلت، روان‌شناسی اسلامی، منابع اسلامی، مؤلفه‌ها، عوامل، راه‌های مقابله.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
57

بررسی تطبیقی مفهوم ثباتِ قدم و آسیب‌شناسی آن در منابع اسلامی ‌و روان‌شناسی مثبت و تبیین چرایی تفاوت آن در دو منبع

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

حجت ‌الله صفري/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره     h.a.safaripsy@gmail.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 5/6/98                    پذيرش: 11/10/98
چکيده
ثبات قدم یکی از مفاهیم اخلاقی مورد تأکید در منابع اسلامی بوده و در روان‌شناسی مثبت نیز به عنوان یکی از توانمندی‌های 24 گانه انسان در ذیل فضیلت شجاعت مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفهوم ثبات قدم براساس منابع اسلامی (قرآن و حدیث) و روان‌شناسی مثبت انجام شد. همچنین در این پژوهش، آسیب‌شناسی ثبات قدم در این دو منبع مورد توجه قرار گرفت. در مرحله سوم نیز این مفهوم در دو حوزه مؤلفه‌ها و موانع مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفت و چرایی تفاوت‌ها تبیین گردید. در پژوهش حاضر، به منظور جمع‌آوری مؤلفه‌هاي ثبات قدم از جملات توصیفی ـ تبیینی منابع اسلامی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ساختار مفهومی ثبات قدم براساس منابع اسلامی بر هفت مؤلفة اصلی شامل هدف‌مداری الهی، عزم، یقین، تبعیت دینی، ایستادگی مداوم، جدیت در عمل و شکیبایی مبتنی است که در برخی از این مؤلفه‌ها با منابع روان‌شناسی مثبت مشترک بوده و در برخی دیگر تفاوت دارند. تردید و دودلی و تنبلی از جمله موانع مشترک در هر دو منبع می‌باشد که در کنار موانع متمایز در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه‌ها: ثبات قدم، منابع اسلامی، روان‌شناسی مثبت، آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی.
 


 

بررسى مفهوم روان شناختى كبر در منابع اسلامى و مقايسه آن با خودشيفتگى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 83ـ93

 

سيدابوالفضل قدوسى1
رحيم ميردريكوندى2

چكيده

پژوهش حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى، و با هدف بررسى ارتباط ميان مفاهيم روان شناختى و اخلاقى، به تبيين رابطه كبر و خودشيفتگى با ديدگاه روان شناختى پرداخته است.

در اين پژوهش، ابتدا مفهوم «كبر» از منظر قرآن و روايات و همچنين نظر علماى اخلاق، و نيز مفهوم «خودشيفتگى» از نظر روان شناسان مورد بررسى قرار گرفته و سپس علايم، اقسام، علت شناسى، نشانه شناسى، طيف شناسى و درمان آن دو، تبيين و با هم مقايسه شده است.

نتايج پژوهش نشان مى دهد كه كبر و خودشيفتگى همپوشى قابل توجهى دارند و رابطه آنها در نشانه شناسى بيشترين تطابق را دارد و در علت شناسى و درمان با هم متفاوت هستند. در علل و درمان، بررسى كبر عميق تر و اعم است، ولى متناسب با نياز روز كاربردى نشده است كه در اين زمينه روان شناسى و اخلاق مى توانند تأثير خوبى بر شيوه درمان داشته باشند.

كليدواژه ها: كبر، خودشيفتگى، درمان كبر، درمان خودشيفتگى.


1 كارشناس ارشد روان شناسى خانواده مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره. aghodosy@yahoo.com

2 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

دريافت: 11/ 7/ 91 پذيرش: 29/ 7/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
83

مفهوم شناسى صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 15ـ30

حسين اميرى1
رحيم ميردريكوندى2
محمدرضا احمدى محمدآبادى3

چكيده

هدف مقاله حاضر تبيين مفهوم صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى است. در ضمن، تلاش مى شود برخى از مفهوم شناسى ها و معادل يابى هاى پيشين مورد نقد و يا اصلاح قرار گيرد. اين نوشتار كه با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، يافته هاى مهمى در سه جنبه حاصل گرديد: 1. بعد از بررسى لغوى، اصطلاحى و روايى نتيجه اين شد كه صبر عبارت است از: حفظ طمأنينه در برابر دشوارى ها و مهار مستمر نفس از بى تابى؛ 2. ارتباط اين مفهوم با مفاهيم تقوا، حلم و ورع مشخص شد؛ بدين ترتيب، تصور واضح ترى از مفهوم صبر مى توان داشت؛ 3. ارتباط مفهوم صبر با چند مفهوم روان شناختى بررسى گرديد و در نهايت، با توجه به تمايزها و تشابه هايى كه بيان گرديد، نتيجه اين شد كه از بين واژه هاى مطرح شده، معادل و مفهوم نزديك به صبر در مطالعات روان شناختى واژه «Patience» مى باشد.

كليدواژه ها: مفهوم شناسى، صبر، تقوا، خودمهارگرى، سرسختى، مقابله، مقاومت، تحمل، معادل يابى روان شناختى صبر.


1 كارشناسى ارشد روان شناسى بالينى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. Amirihossein61@gmail.com

2 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

3 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. m.r.ahmadi313@gmail.com

دريافت: 7/ 2/ 92 پذيرش: 29/ 8/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
15

بررسى عوامل ماندگارى يا افول رويكردهاى مختلف مكتب رفتارگرايى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 29ـ42

سيدمحمد موسوى*
رحيم ميردريكوندى**

چكيده
ماندگارى يك مكتب روان شناسى، يكى از بزرگ ترين آمال و آرزوهاى ارائه دهندگان آن مكتب مى باشد. درك عوامل ماندگارى و ميزان تأثير آنها، مى تواند كمك بسزايى به رفع نقايص و پروراندن نقاط قوت يك مكتب نمايد. در اين زمينه، لزوم ارائه مكتب روان شناسى متناسب با دين اسلام ضرورتى دو چندان مى يابد. اين پژوهش، به بررسى عوامل ماندگارى يا افول رويكردهاى عمده مكتب رفتارگرايى پرداخته است. مقاله با روشى نظرى ـ تحليلى، برخى عوامل ماندگارى را به دست آورده و كوشش كرده است توجه رويكردهاى مختلف اين مكتب را به آن عوامل بسنجد. نتايج به دست آمده، حاكى از تفاوتى معنادار از دو جهت مى باشد: يكى، ميزان توجه رويكردهاى مختلف به آن عوامل و ديگرى، ميزان اثر هريك از آن عوامل در ماندگارى آن رويكرد.

كليدواژه ها: ماندگارى، فلسفه اسلامى، رفتارگرايى، رفتارگرايى راديكال، رفتارگرايى روش شناختى، نظريه شناختى اجتماعى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
29

مقايسه تحليلى عقل دينى و هوش شناختى

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 35ـ52

رحيم ميردريكوندى*

چكيده

عقل و هوش از عالى‏ترين استعدادهاى ذهنى ـ شناختى انسان هستند كه مميزه او از ساير موجودات به حساب مى‏آيند. در پرتو اين دو استعداد، ساير استعدادهاى انسان جهت مى‏گيرند و به فعليت مى‏رسند. اين دو واژه، در متون دينى و روان‏شناختى به صورت عميق و گسترده مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته‏اند.

مقاله حاضر، با هدف مقايسه عقل دينى و هوش شناختى تدوين يافته است. در اين مقاله، ابتدا عقل از نگاه اسلامى و هوش شناختى از نگاه روان‏شناسى به روش كيفى ـ توصيفى مورد بررسى قرار مى‏گيرند. سپس، دو اصطلاح عقل دينى و هوش شناختى به روش اجتهادى تحليل و مقايسه مى‏شوند. نتايج به دست‏آمده حاكى از تفاوت دو اصطلاح مذكور است.

كليدواژه‏ها: عقل، هوش، عقل دينى، هوش شناختى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
35

رابطه شخصيت با نظام هاى ارزشى از ديدگاه آلپورت (با نگاهى ويژه به ارزش دينى)

رابطه شخصيت با نظام هاى ارزشى از ديدگاه آلپورت
(با نگاهى ويژه به ارزش دينى)

رحيم ميردريكوندى

 

نشو و نماى آلپورت

گوردن آلپورت (Gorden  W. Allport, 1967-1897) در ايالت ايندياناى امريكا متولد شد و تقريباً تمام دوران زندگى حرفه اى اش را در دانشگاه «هاروارد» سپرى كرد. او دانش نامه دكترى (PhD) خود را براساس نظريه اى تحت عنوان «يك مطالعه تجربى از صفات شخصيت» از همين دانشگاه دريافت كرد. آلپورت به عنوان پلى بين گذشته و حال شناخته شده است و البته كسانى هم هستند كه آلپورت را جزئى از تاريخ روان شناسى مى دانند. آلپورت اولين كسى است كه در امريكا نظريه «صفات» را براى مطالعه شخصيت به كار برده است.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
64
شماره صفحه: 
76

شـغل،رضايت شغلى و روش هاى ارزيابى آن

شـغل،
رضايت شغلى و روش هاى ارزيابى آن

رحيم ميردريكوندى

چكيده: اشتغال از جمله مسائلى است كه همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادى ـ معيشتى انسان ها مربوط مى شود، ولى با بُعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و فرهنگىِ آنان نيز ارتباطى تنگاتنگ دارد. رضايت شغلى حوزه اى است كه در آن ديدگاه هاى روان شناختى اجتماعى، جامعه شناختى، اقتصادى، علوم سياسى و تربيتى هر يك به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر كشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد كه افراد به آن اشتغال داشته و از اين طريق، به زندگى خود ادامه مى دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعى بوده رضايت شغلى افراد و آثار اين رضايت در روحيه آن ها و بازدهى كارشان مى باشد. اگر كسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقيت و استعداد وى در زمينه كارى اش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عكس، اگر كسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم كارش بى نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر، جامعه نيز دچار آسيب خواهد شد. اين مقال، نگاهى به اين موضوع دارد.

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
64

الگوها و نظريه هاى عمده بهداشت روانى

الگوها و نظريه هاى عمده بهداشت روانى

رحيم ميردريكوندى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; دانشجوى دكتراى روان شناسى تربيتى)

چكيده

يكى از مسائل مهم جهان امروز مسئله بهداشت و سلامت انسان است. بدون شك، سلامت جسمانى و روانى افراد جامعه اهميت بسزايى دارد. تأمين سلامتى اقشار جامعه يكى از مسائل اساسى هر كشورى است كه بايد آن را از سه بعد جسمى، روانى و اجتماعى مدنظر قرار داد. بهداشت روانى علاوه بر اينكه هدف هر جامعه اى به شمار مى آيد، معيارى براى سلامت فرد نيز محسوب مى گردد. اين اصطلاح داراى معانى متعددى است كه از جامعه اى به جامعه ديگر، فرهنگى به فرهنگ ديگر و از فردى به فرد ديگر متفاوت است.

به همين دليل، در روان شناسى، الگوها و ديدگاه هاى متفاوتى نسبت به بهداشت روانى وجود دارد. اين نبشتار درصدد نقد و بررسى چهار الگو و ديدگاه عمده در اين باره مى باشد. علاوه بر اين، به ديدگاه اسلام در باب بهداشت روانى نيز اشاره مى گردد.

كليدواژه ها: بهداشت روانى، الگوى پزشكى و روان پزشكى، الگوى روان كاوى (فرويدى)، الگوى رفتارگرايى، الگوى انسان گرايى، اسلام و بهداشت روانى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
112
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه