رسول رحمت

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

حقوق حيوانات در سيره و سخن رسول رحمت

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 97ـ110

على احمدى خواه (كوه نانى)*

چكيده

شاهرگ محيط زيست، همان جنبه حيات آن است، كه يكى از نمادهاى اصلى آن حيوانات مى باشند؛ با توجه به اهميت زنجيره حيوانى و حياتى محيط زيست، اين تحقيق به طور ويژه به بيان حقوق حيوانات در سيره و سخن رسول رحمت مى پردازد تا خواننده خردمند دريابد كه پيامبر خاتم رسول رحمت است نه خشونت؛ چون پيامبرى كه اين اندازه به حيات حيوان اهميت بدهد، معلوم است كه حيات بشر چه قدر برايش مهم است.

     با توجه به اينكه از ديدگاه پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله اشرف مخلوقات انسان است، فهم حقوق و رعايت اخلاق درباره آنها و احترام به آنها از منظر آن حضرت جدى تر مى نمايد. پرسش مطرح اين است كه آيا به حيوانات فقط به چشم يك ابزار نگريسته مى شود و به هر نحوى مى توان با آنها برخورد كرد يا اينكه آنها هم حقوقى دارند؟ به گونه اى كه انسان را در قبال آنها مكلف مى سازد. روش پژوهش توصيفى ـ تحليلى مى باشد.

 

كليدواژه ها: رسول رحمت، مدارا و مهربانى، حيات حيوانات، حقوق حيوانات.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه