مديريت اسلامي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سبك مديريت سلمان فارسي در ابعاد سياسي، نظامي و فرهنگي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

علی‌اکبر عالمیان / دانشجوی دکتری تاریخ اهل بیت جامعة المصطفی العالمیه     najva110@gmail.com
حامد منتظری مقدم / دانشيار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    montazeri@qabas.net
دريافت: 11/12/96                    پذيرش: 25/5/97
چکیده
سلمان فارسی، صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله، دارای سبکی در مدیریت بود که مي‌توان آن را «سبک مدیریت ارزشی اسلامی» نامید. نگاه او به قدرت و مسئولیت، نگاهی متعالی و ارزشی بود و این مقوله را به عنوان زمینه‌ای برای حاکمیت ارزش‌های الهی و خدمت به خلق می‌دانست. سبک مدیریت او در عرصه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی برگرفته از آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام بود. این نوشتار به روش تحليلي ـ توصيفي با هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به الگویی مناسب در سبک مدیریت اسلامی، در تلاش است تا نوع مدیریت اين صحابي بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله را شناسايي کند.
کلیدواژه‌ها: سلمان فارسی، مدیریت اسلامی، قدرت سياسي، حکومت‌، مشروعیت، خودکنترلی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
15

سبك مديريت مبتنى بر كرامت انسانى و معرفى الگويى براى به كارگيرى آن در سازمان ها

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 57ـ64

فخريه حميديان پور*

احمد اللّه يارى بوزنجانى**

چكيده

دين مبين اسلام داراى نظام ارزشى جامعى است كه براى تمامى مراحل و بخش هاى زندگى انسان داراى دستورالعمل هاى ارزشى است. از جمله آنها، زندگى سازمانى انسان است كه اسلام در قالب سبك مديريت اسلامى به بررسى و تبيين رهنمودهاى ارزشى براى آن پرداخته است. در اسلام، لازمه حكومت و مديريت صحيح، نگاه توحيدمحور است؛ يعنى رعايت سمت وسوى الهى در كارها و در نهايت، طراحى برنامه ها و كاركردهاى سازمانى به گونه اى كه رضايت خداوند متعال را جلب نمايد. از جمله استلزامات جلب رضايت خداوند و نگاه توحيدمحور در مديريت سازمان، نگرشى انسان گرايانه در جهت تكريم كرامت نيروى انسانى سازمان است؛ يعنى براى همه ارزش و كرامت و حرمت قايل شدن، و حكومت و مديريت را براى آنان و در خدمت ايشان ديدن. نظر به اهميت اين موضوع، اين مقاله با رويكرد تحليلى ـ نظرى، به بررسى سبك مديريت مبتنى بر كرامت انسانى، و ويژگى هاى آن با توجه به آيات و روايات اسلامى پرداخته و در نهايت، الگويى براى معرفى و به كارگيرى آن در سازمان ها ارائه كرده است.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى اسلامى، مديريت اسلامى، مديريت مبتنى بر كرامت انسانى، الگوى تكريم كرامت انسانى.

 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه