سبك

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بينش بخشى به ارزش ها در قرآن كريم رويكردى نو در بررسى سبك هاى تربيتى قصص قرآنى

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

مهدى كريم خانى / دانشجوى دكترى فقه تربيتى جامعه المصطفى العالميه                  karimkhani.m@chmail.com

محمدجواد زارعان / استاديار جامعه المصطفى العالميه                         mjzarean@gmail.com

دريافت: 4/9/93               پذيرش: 21/6/94

چكيده

شيوه قصه گويى را مى توان يكى از رايج ترين شيوه هاى قرآن كريم دانست. كثرت كاربرد اين شيوه، ناشى از ويژگى هايى همچون ملموس بودن، القاى غيرمستقيم ارزش ها و نيز ايجاد ارتباط عميق اين شيوه با مخاطب مى باشد كه باعث افزايش ميزان تأثير اين شيوه در مخاطب مى شود. قصه هاى قرآن داراى ويژگى ها و اهداف مشخصى هستند كه در پژوهش حاضر مورد بررسى قرار گرفته است. از محورهاى مهمى كه در قصص قرآنى مورد توجه قرار گرفته، بينش بخشى به ارزش هاست. اين نوشتار درصدد بررسى «چگونگى بهره گيرى قرآن از اين شيوه، در جهت بينش دهى به ارزش ها» مى باشد؛ يعنى قرآن براى ايجاد آگاهى روشن نسبت به مطلوبيت امرى و جلب توجه افراد نسبت به ارزشمندى آن، چگونه از قصه بهره برده است؟

مقاله حاضر با شيوه توصيفى ـ تحليلى، نحوه بيان و طرح ارزش ها در قصه هاى قرآن را مورد مطالعه قرار مى دهد تا از اين رهگذر، بتواند به تقسيم بندى جديدى در زمينه سبك هاى بينش دهى قرآن به ارزش ها از طريق شيوه قصه گويى، دست يابد.

 

كليدواژه ها: قصه گويى، بينش دهى، ارزش، قرآن، شيوه، سبك.

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
13

رسانه ملى و سبك زندگى

سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 15ـ21

در گفت وگو با دكتر سيدحسين شرف الدين1

چكيده

سبك زندگى، از جمله مفاهيم رايج در علوم اجتماعى است كه در مقام معرفى برخى از واقعيت هاى فرهنگى جامعه به كار مى رود. تلقى «سبك» به عنوان شيوه، الگو، آيين، راه و رسم، نظم، قاعده و به تعبير برخى داستان زندگى در فرايندهاى جارى و پويش هاى مكرر و تجديدشونده، با فضاى  فرهنگى و انديشه اى جامعه ما تناسب بيشترى دارد.

     سبك در مقام تحقق امرى ترجيحى، تعينى، تجربى، تراكمى، نهادينه، تاريخى و ميان نسلى است. در مقام استقرار و براى نسل هايى كه بدان ارجاع مى دهند، ماهيت قاعده اى، هنجارى، توصيه اى و مناسكى دارد. در سطح فردى و روان شناختى، گاه از آن به منش، تيپ روانى و شخصيتى و عادت واره تعبير مى شود. در هر جامعه، معمولاً تنوعى از سبك ها و خرده سبك ها به اعتبارات مختلف رواج دارد. برخى سبك ها به دليل عموميت و ارجاع جمعى، كلان الگو شمرده مى شوند. مفهوم سبك به لحاظ گسترده معنا، تقريبا همه عناصر و مؤلفه هاى عينى و نمادين را دربر مى گيرد، اگرچه غالبا به جلوه هاى رفتارى و نمودهاى عينى تقليل يافته و تعريف مى شود.

     امروزه رسانه هاى جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بى بديل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى توليد سبك هاى زندگى شمرده مى شوند و اين گفت وگو به اين موضوع مى پردازد.

كليدواژه ها: سبك، رسانه، هنجار، الگو، عادت واره، فرهنگ، جامعه پذيرى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
186
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه