مقابله

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مقابله معنوى با تنيدگى ها از ديدگاه اسلام

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 47ـ60

 

نجيب اللّه نورى1

چكيده

در روان شناسى براى مقابله با تنيدگى (استرس) راهبردهايى مطرح شده است. اين راهبردها براى كمك به افراد در برابر تنيدگى هاى نسبتا خفيف مؤثرند، اما در وضعيت هاى بسيار دشوار مقابله هاى معنوى كارسازترند. اين مقابله ها به باورها و فعاليت هاى دينى اشاره دارند كه به افراد كمك مى كنند تا تنيدگى هيجانى را مديريت كنند. ازآنجاكه مقابله هايى كه با رويكرد اسلامى مطرح شده اند از جامعيت لازم برخوردار نبودند. ازاين رو، بررسى اين مسئله با توجه به آموزه هاى دين اسلام درخور توجه است.

هدف پژوهش، ارائه راهبردهاى مقابله با تنش و استرس از ديدگاه اسلام است. در اين پژوهش، از روش تحليل متون دينى استفاده شده است. نتايج راهبردهاى زير را به عنوان مقابله هاى معنوى از ديدگاه اسلام ارائه مى كند: متعالى نگرى، تفسير مجدد خوش بختى، تحليل موقعيت، واگذارى به قدرت برتر، خودآرام بخشى ارادى، پذيرش وضعيت، نگاه امتحانى به مشكلات، تصور زوال پذيرى، تجسم نتيجه نهايى، توجه به ملاقات عزيزان در آخرت، توجه به دادخواهى اخروى، ناديده گرفتن لغزش ها، مقايسه با مشكل بزرگتر، همگانى سازى، اميدوارى، دعا، سبك زندگى مناسب و تحمل افزايى.

كليدواژه ها: مقابله، مقابله معنوى، راهبرد، تنيدگى، ديدگاه اسلام.


1 دانشجوى دكترى روان شناسى عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. noori1351@gmail.com

دريافت: 23/ 9/ 91 پذيرش: 29/ 7/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
47

مفهوم شناسى صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 15ـ30

حسين اميرى1
رحيم ميردريكوندى2
محمدرضا احمدى محمدآبادى3

چكيده

هدف مقاله حاضر تبيين مفهوم صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى است. در ضمن، تلاش مى شود برخى از مفهوم شناسى ها و معادل يابى هاى پيشين مورد نقد و يا اصلاح قرار گيرد. اين نوشتار كه با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، يافته هاى مهمى در سه جنبه حاصل گرديد: 1. بعد از بررسى لغوى، اصطلاحى و روايى نتيجه اين شد كه صبر عبارت است از: حفظ طمأنينه در برابر دشوارى ها و مهار مستمر نفس از بى تابى؛ 2. ارتباط اين مفهوم با مفاهيم تقوا، حلم و ورع مشخص شد؛ بدين ترتيب، تصور واضح ترى از مفهوم صبر مى توان داشت؛ 3. ارتباط مفهوم صبر با چند مفهوم روان شناختى بررسى گرديد و در نهايت، با توجه به تمايزها و تشابه هايى كه بيان گرديد، نتيجه اين شد كه از بين واژه هاى مطرح شده، معادل و مفهوم نزديك به صبر در مطالعات روان شناختى واژه «Patience» مى باشد.

كليدواژه ها: مفهوم شناسى، صبر، تقوا، خودمهارگرى، سرسختى، مقابله، مقاومت، تحمل، معادل يابى روان شناختى صبر.


1 كارشناسى ارشد روان شناسى بالينى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. Amirihossein61@gmail.com

2 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

3 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. m.r.ahmadi313@gmail.com

دريافت: 7/ 2/ 92 پذيرش: 29/ 8/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه