طاهره الهى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش قصه در آموزش مفاهيم دينى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

الياس بيگدلى / دانشجوى دكترى مشاوره دانشگاه علّامه طباطبايى               bigdeli2mt@gmail.com        

طاهره الهى / استاديار گروه روان شناسى دانشگاه زنجان            elahi_tahereh@yahoo.com                     

دريافت: 13/3/93               پذيرش: 10/9/93

 

چكيده

بشر امروزى كه گرفتار تجدد و نوگرايى شده است، رويكرد نوينى به معنويت، اخلاق، دين و ارزش هاى دينى پيدا كرده و دريافته است كه هدايت انسان به سوى تعالى تنها در پرتو آموزه ها و مفاهيم دينى امكان پذير خواهد بود. در نگاهى كلان، دين معيار هدايت، عامل معنادهى و هويت بخشى به انسان و نسخه رستگارى بشر است كه بايد براى آموزش مفاهيم پويا و ماندگار آن و تربيت دينى و التزام درونى افراد، روش ها و سازوكارهاى مناسب فراهم آيد. يكى از بهترين و زيباترين و اثربخش ترين سازوكارها براى آموزش مفاهيم دينى زبان قصه است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بررسى نقش و اهميت قصه در آموزش مفاهيم دينى، ميزان هماهنگى اصول آموزشى حاكم بر قصه و مفاهيم دينى و شناسايى مفاهيم كه از طريق زبان قصه قابل آموزش است انجام شد. همچنين اصول حاكم بر قصه و مطابقت آنها با اصول حاكم بر آموزش مفاهيم دينى مورد بررسى قرار گرفت. در نهايت، آموزه ها و مفاهيمى كه با زبان قصه مى توان به بهترين وجه آموزش داد با ذكر نمونه هاى قرآنى و به مدد آيات و روايات، واكاوى و مشخص گرديد. با اطمينان مى توان گفت كه قصه گوياترين زبان آموزشى مفاهيم و آموزه هاى دينى و قرآنى است كه بايد در امر تعليم و تربيت دينى بيش از پيش مورد توجه اوليا، مربيان، معلمان، استادان و صاحب نظران قرار گيرد.

 

كليدواژه ها: قصه، آموزش، مفاهيم دينى، كودكان و نوجوانان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
89

خشم در نگاه اسلام و روان شناسى؛ كظم غيظ چيست؟ سركوب خشم يا مديريت آن

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 31ـ46

طاهره الهى1
الياس بيگدلى2
صديقه سليمانى ابهرى3
صديقه اشترى4

چكيده

بازشناسى، تنظيم، كنترل و مقابله با هيجان ها از ديرباز در روان شناسى مورد بحث بوده است. اسلام نيز براى كنترل صحيح خشم، صفت «كظم غيظ» را به كار برده و افراد را به فرو خوردن و مديريت آن دعوت نموده است. اين مقاله با رويكرد تحليلى ـ توصيفى و با هدف بررسى تطبيقى ديدگاه روان شناسى و اسلام به بررسى مفهوم شناختى، مؤلفه ها و راه هاى مقابله با خشم و مقايسه كظم غيظ با روش هاى مواجهه و كنترل خشم در روان شناسى مى پردازد و با تأمل در منابع روان شناختى و دينى، به اين نتيجه رسيد افرادى كه كاظم غيظ هستند، از سركوب هيجان خشم استفاده نمى كنند، بلكه با برخوردارى از هوش هيجانى بالا به تنظيم و كنترل هشيارانه خشم خود مى پردازند. كظم غيظ بهترين حالت كنترل هيجان است كه سلامت جسمانى و روانى فرد را تضمين كرده و از بسيارى عواقب خطرناك خشم جلوگيرى مى كند. درصورتى كه سركوب خشم آثار منفى روان شناختى و فيزيولوژيكى فراوانى در پى دارد و فرد را مستعد ابتلا به اختلالات جسمانى و روانى گوناگون مى سازد.

كليدواژه ها: خشم، كظم غيظ، اسلام، روان شناسى


1 استاديار گروه روان شناسى دانشكده علوم انسانى دانشگاه زنجان. telahi@znu.ac.ir

2 كارشناس ارشد علوم تربيتى دانشگاه تهران. bigdeli2mt@gmail.com

3 كارشناس روان شناسى دانشكده علوم انسانى دانشگاه زنجان. soleymani.sedighe210@yahoo.com

4 كارشناس روان شناسى دانشكده علوم انسانى دانشگاه زنجان. sedighe.ashtari@yahoo.com

دريافت: 26/ 2/ 92 پذيرش: 22/ 8/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
31
محتوای تغذیه