عليرضا فقيهى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى در تربيت عقلانى؛واكاوى ديدگاه قرآن كريم و انديشه امام خمينى قدس سره

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

عليرضا فقيهى / استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك     a-faghihi@iau-arak.ac.ir

نسرين تركاشوند / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك   Tarkashvand.Nasrin@gmail.com

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
27

تحليل محتواى كتب دينى دوره راهنمايى بر مبناى ارائه احكام شرعى موردنياز دانش‏ آموزان دختر

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 59ـ69

فاطمه عليپور*
فائزه ناطقى **
عليرضا فقيهى ***

چكيده
در مقاله حاضر محتواى كتاب هاى درسى دينى دوره راهنمايى تحصيلى از نظر ميزان ارائه احكام شرعى موردنياز دانش آموزان دختر مورد بررسى قرار گرفته است. روش پژوهش، توصيفى و از نوع تحليل محتوا بوده است. جامعه آمارى شامل سه كتاب دينى پايه هاى اول، دوم و سوم مى باشد كه هر سه به عنوان نمونه انتخاب و بررسى شده اند. ابزار جمع آورى داده ها چك ليست محقق ساخته بوده و داده هاى پژوهش، به كمك آمار توصيفى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. از مهم ترين يافته هاى اين تحقيق مى توان به اين نكات اشاره نمود: در سه كتاب دينى دوره راهنمايى مطلبى در ارتباط با احكام تكليف آورده نشده و احكام تقليد هم تنها به صورت خيلى مجمل در كتاب پايه سوم مطرح شده است و مواردى از احكام كه نياز به تأكيد بيشترى دارند، ازجمله احكام محرم و نامحرم، كمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر به احكام عبادى پرداخته شده است.

كليدواژه ها: احكام شرعى، تحليل محتوا، كتب دينى، بلوغ و نوجوانى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه