شرافت خانوادگى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

خلق نيكو: بسترها، كاركردها و مهارت‏ ها

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 81ـ90

على حسين زاده

چكيده
مسئله اى كه در اين تحقيق با آن روبه رو هستيم، معناى خلق نيكو، حد و مرز آن، بسترهاى زمينه ساز خوش اخلاقى، آثار آن و مهارت هايى براى ايجاد و تقويت خلق نيكوست. هدف اين پژوهش، يافتن بهترين راهكار براى ثبات و پايدارى زندگى، آرامش و نشاط اعضاى خانواده، تأمين مطالبات اعضا، رفع نيازمندى هاى عاطفى و احساسى و پيدا كردن سعادت و خوشبختى است. روش تحقيق در اين پژوهش، روشى تحليلى ـ توصيفى است كه بر داده هاى دينى و روان شناختى مبتنى است. يافته هاى اصلى اين تحقيق ضرورت توجه به شاخص هاى انتخاب همسر براى تأمين خوش اخلاقى فرزندان، داشتن مهارت كافى براى مواجهه با طبع هاى مختلف در زندگى و بهادادن به خوش اخلاقى به عنوان مبناى اصلى براى موفقيت در زندگى است.

كليدواژه ها: خوش خلقى، خلق نيكو، سازگارى، شرافت خانوادگى، آرامش.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه