تحديد نسل

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بايسته‏ هاى تغيير سياست جمعيتى با تأكيد بر نقش رسانه ملى

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 25ـ44

ابراهيم شفيعى سروستانى1

چكيده

نظام جمهورى اسلامى ايران با گذشت بيش از بيست سال از اجراى سياست تحديد و كنترل جمعيت، با توجه به ملاحظات گوناگون اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و امنيتى، اينك در آن تجديدنظر كرده و سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته است. بى ترديد، براى تحقق اين سياست جديد جمعيتى، بايد اقدام هاى متعددى در حوزه هاى گوناگون انجام شود كه يكى از مهم ترين آنها «فرهنگ سازى» و تغيير گفتمان جامعه، از «كاهش» جمعيت، به «افزايش» جمعيت است.

     بر اين اساس، رسانه ملى به منزله يكى از مهم ترين دستگاه هاى فرهنگ ساز كشور، بايد بر مبناى طرح و برنامه اى دقيق، مشخص و زمان بندى شده، براى تحقق سياست جديد جمعيتى كشور وارد ميدان شود و از همه ظرفيت هاى خود در اين زمينه استفاده كند. ولى پيش از هر اقدام بايد راهبردها و سياست هاى رسانه در اين زمينه مشخص شود تا فعاليت هاى اجرايى و برنامه هاى توليدى، اهداف را به خوبى برآورده سازند.

كليدواژه ها: رسانه ملى، سياست جمعيتى، مديريت پيام، تحديد نسل، افزايش نسل.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
189
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه