افزايش و كاهش جمعيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

چالش‏هاى روش‏شناختى و معرفتى در پژوهش‏هاى موجود جمعيتى

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 59ـ71

فرزانه شكرى1

فروغ الصباح شجاع نورى2

چكيده

همزمان با تحولات جمعيتى سريع در كشور، پژوهش هاى مربوط به حوزه جمعيت رويكردهاى متفاوتى داشته است. پژوهش حاضر به منظور مشخص شدن خلأها و اشكالات روش شناختى تحقيقات در زمينه جمعيت، با روش فراتحليل به بررسى مطالعات مربوطه بين سال هاى 1370ـ1390 در حيطه علوم انسانى پرداخته است. براى اين منظور، 63 مقاله بررسى شد. نتايج فراتحليل، نشان داد رويكرد 90/61 درصد كل مقالات مورد بررسى به افزايش جمعيت منفى است. همچنين، مطالعات از نظر روش تحقيق داراى اشكالات و نواقص متعددى مى باشند؛ ازجمله: شيوه انجام تحقيق در 47/90 درصد مطالعات انجام شده روش اسنادى ـ كتابخانه اى، 47/90 درصد مطالعات مورد بررسى فاقد تكنيك نمونه گيرى، 50/63 درصد از مطالعات داراى ميدان مطالعه نامشخص، 97/53 درصد مطالعات فاقد فرضيه يا سؤال،رو 15/57 درصد مقالات فاقد تكنيك تجزيه و تحليل بودند. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش، بجاست در زمينه افزايش يا كاهش جمعيت مطالعات وسيع با رعايت اصول روش شناختى تحقيق علمى صورت گيرد.

كليدواژه ها: جمعيت، فراتحليل، افزايش و كاهش جمعيت.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
189
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه