دين پذيرى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عوامل مؤثر بر دين‏‌پذيرى و دين‌‏گريزى جوانان از ديدگاه جوانان

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 13ـ28

ليلا معافى1

عباس اشرفى2

چكيده

دين پذيرى به معناى اعتقاد، پذيرش و اطاعت نسبت به هرآنچه خداى سبحان توسط انبيا و ائمه: براى جامعه بشرى نازل كرده است. دين گريزى نيز به معناى عدم اعتقاد، عدم پذيرش و يا عدم اطاعت نسبت به آن. اين پژوهش با هدف شناخت «عوامل مؤثر بر دين پذيرى و دين گريزى جوانان»، با تأكيد بر آموزه هاى دينى، به اين امر پرداخته است. جامعه آمارى تحقيق حاضر، تعداد 377 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه يك سارى و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى واحد سارى (15 تا 29 ساله) مى باشد كه با روش نمونه گيرى تصادفى و طبقه اى انتخاب شده اند. روش تحقيق، توصيفى از نوع زمينه يابى بوده و پرسش نامه محقق ساخته داراى 23 سؤال، پس از اعتبارسنجى (روايى و پايايى) از روش تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفى و آمار استنباطى با نرم افزار spss انجام شده است.

يافته ها نشان مى دهد كه نوع تربيت خانواده ها، رابطه دوستان و همسالان، عملكرد افراد مذهبى، رسانه هاى گروهى و شناخت اراده فردى، بر دين پذيرى جوانان تأثير دارد. در جامعه دانشجويى و دانش آموزى نيز بيشترين تأثير را به ترتيب شناخت و آگاهى از دين، نوع تربيت خانواده، عملكرد مربيان و افراد مذهبى، رابطه دوستان و همسالان و رسانه هاى گروهى دارا مى باشند.

كليدواژه ها: دين پذيرى، دين گريزى، جوانان، آگاهى دينى، تربيت خانوادگى، عملكرد مربيان، همسالان، رسانه هاى گروهى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه