پيامبر اكرم (ص)

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راهبرد پيامبر اكرم (ص) در برابر فتنه هاى يهوديان مدينه

 سال بيست و سوم ـ شماره 196 ـ فروردين 1393، 39ـ50

حبيب زمانى محجوب*

چكيده

يهوديان از گروه هايى بودند كه پس از هجرت پيامبر (ص) به مدينه، به عنوان دشمنى جدى در برابر پيامبر (ص) و مسلمانان قد برافراشتند. خطر يهوديان تهديدى بزرگ براى دين نوپاى اسلام بود كه پيامبر عظيم الشأن اسلام با تبيين گفتمان اسلامى، در پيش گرفتن راهبردى هدفمند، اعمال سياست هاى سنجيده و رهبرى خردمندانه توانست آن را خنثا كند و دين اسلام و كيان دولت اسلامى را از شرّ فتنه هاى اين قوم مصون دارد.
     راهبردهاى پيامبر اكرم (ص) در برخورد با يهوديان موضوع بسيار مهمى است كه اين مقاله با روش تحليل تاريخى و با استفاده از قرآن به عنوان منبع اصلى و همچنين مآخذ دست اول و برخى تحقيقات و مطالعات جديد در پى تحليل و كاوش آن مى باشد.
     يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با درايت و خردورزى توانست ضمن خنثا نمودن نيرنگ هاى يهوديان، توطئه هاى آنان را سركوب كرده و اسلام و مسلمانان را از فتنه هاى آنان در امان دارد. ايشان در اين راه به انواع روش ها مانند انعقاد پيمان نامه، دعوت و هدايت آنان، صبر و شكيبايى و در نهايت، برخوردهاى قهرآميز عليه آنان متوسل شدند.
     بررسى تعامل پيامبر اكرم (ص) با يهوديان و درك اصول، چارچوب ها و منطق اين تعامل، به مسلمانان امروز كمك مى كند تا اصول و چارچوب هاى رفتار خود را با غيرمسلمانان پى ريزى كنند و عملكرد خود را با اعتقادات خود هماهنگ سازند و در اين مسير از سيره رسول خدا (ص)، كه اسوه حسنه است، بهره گيرند.

كليدواژه ها: يهوديان، بنى قريظه، بنى قينقاع، بنى نضير، پيامبر اكرم (ص).


* دكترى تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقات تهران.  zamani1358@gmail.com

دريافت: 11/4/92               پذيرش: 18/10/92


 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
196
شماره صفحه: 
39

فرهنگ سازى اقامه نماز در سيره پيامبر اكرم (ص)

 سال بيست و سوم ـ شماره 196 ـ فروردين 1393، 23ـ37

اعظم رحمت آبادي *

چكيده
بررسى شيوه ها و روش هايى كه پيامبر اكرم (ص) براى گسترش و ترويج اقامه نماز در جامعه از خود بروز دادند، يكى از بهترين الگوهايى است كه والدين، مربيان و مسئولان اجرايى در جامعه امروزى در ترويج آموزه هاى دينى و ازجمله نماز مى توانند از آن بهره گيرند. ازاين رو، اين نوشتار كه به روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته با هدف شناخت روش هاى پيامبر براى فرهنگ سازى نماز ابعاد مختلف فعاليت هاى پيامبر اكرم را مورد بررسى قرار داده است.
     بعثت پيامبر (ص) در محيطى صورت گرفت كه جاهليت، خرافات، تعصبات بى جا، شرك و بت پرستى در آن بيداد مى كرد و مظاهر پرستش خدا به ورطه انحراف افتاده بود. در چنين، فضايى نبى مكرم اسلام (ص) با ارائه تصويرى صحيح از مسير تكامل انسان و عبوديت او در برابر خدا، با فرهنگ سازى اقامه نماز، زمينه هاى اتصال و ارتباط روحى بين بشر دانى با پروردگار عالى را فراهم ساخت. رسول اكرم (ص) براى فرهنگ سازى نماز در دو ساحت اصلى تلاش نمود: 1. فرهنگ سازى بر روى تك تك افراد جامعه از طريق تأثيرگذارى بر روح و فكر آنان با ارائه الگوها، آموزش صحيح، بالا بردن سطح علم و فهم، آسان گيرى و آموزش تدريجى و...؛ 2. استفاده از ظرفيت هاى اجتماعى و سياسى از طريق نظارت بر نحوه اقامه نماز، رفتار امامان جماعت اصل اولويت

گذارى به نماز حتى در ارتباطات سياسى و... . آن حضرت از اين طريق توانست زمينه را براى درونى شدن فرهنگ اقامه نماز در بين مسلمانان فراهم سازد.

كليدواژه ها: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، حضرت محمد صلى الله عليه و آله، نماز، فرهنگ سازى نماز.


 * دكترى تاريخ و تمدن و ملل اسلامى و استاديار مؤسسه علمى ـ تحقيقى مكتب نرجس (ع). sabetazam157@yahoo.com

دريافت: 11/8/92               پذيرش: 21/12/92


 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
196
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه