محمد علي محيطي اردكان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحلیل فضیلت اخلاقی صبر بر مصیبت در سیرة حضرت زهرا علیها السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سمانه کارگر شورکي / طلبه سطح سه اخلاق و تربیت اسلامی مؤسسه آموزش عالی حضرت زهرا علیها السلام میبد    sh.fayaz@chmail.ir
محمدعلی محیطی اردکان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Hekmatquestion@gmail.com
دريافت: 14/11/98                    پذيرش: 18/03/99
چکيده
براساس آموزه‌های اسلامی، صبر یکی از چهار ستون ایمان است و از مهم‌ترین فضایل اخلاقی به‌شمار می‌رود که تکامل معنوی انسان در قوس صعود، به آن وابسته است. بدون تردید سیرة عملی معصومان علیهما السلام ازجمله حضرت زهرا علیها السلام بهترین راهنما و الگوی رهروان در مسیر قرب الهی است. محور پژوهش در مقالة حاضر، تحلیل صبر بر مصیبت در سیرة حضرت زهرا علیها السلام می‌باشد که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده است. برخی روایات، صبر را به صبر از معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت تقسیم نموده‌اند. دو قسم اول به‌روشنی در سیرة حضرت زهرا علیها السلام ملاحظه می‌شود، اما ازآن‌جهت که ممکن است با توجه به برخی گزارش‌های نقلی و تاریخی در صبر ایشان هنگام مصیبت تردید شود، مقالة حاضر می‌کوشد با تحلیل مفهومی صبر، تصویری درست و روشن از صبر آن حضرت بر مصیبت را ارائه دهد و حضرت زهرا علیها السلام را الگوی صبر برای جهانیان معرفی کند.
کلیدواژه‌ها: حضرت زهرا علیها السلام، صبر، مصیبت، صابره، اخلاق.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
53
صفحه شروع مقاله: 
53
صفحه پایان مقاله: 
62

بررسى محدوديت‏هاى روابط مسلمان با غيرمسلمان از منظر شهيد مطهرى

سال بيست و سوم ـ شماره 200 (ويژه علوم سياسى)

زهرا پورروستائى اردكانى : كارشناس كامپيوتر ـ نرم‏افزار دانشگاه يزد و طلبه مدرسه علميه فاطمه‏الزهرا عليهاالسلام اردكان. zhrprst@gmail.com
محمدعلى محيطى اردكان : دانش‏پژوه دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. mohiti@qabas.net
دريافت: 10/8/92               پذيرش: 20/12/92

چكيده
يكى از مهم‏ترين دستورات اسلام در حوزه رابطه با انسان‏هاى ديگر، تعيين ضابطه براى رابطه مسلمان با غيرمسلمان است. مقاله حاضر كوشيده است تا با روش توصيفى، چگونگى رابطه مسلمان با غيرمسلمان را با استناد به آثار شهيد مطهرى بيان كند و به اين نتيجه رسيده كه مشى اسلام در تعيين ضابطه براى رابطه مسلمان با غيرمسلمان، بر اساس اعتدال و ميانه‏روى است، به‏گونه‏اى كه نه دستور كلى قطع رابطه صادر كرده و نه اجازه هرگونه رابطه‏اى را داده است. اسلام براى حفظ دين افراد، مصلحت مسلمانان و عزت و استقلال جامعه اسلامى، روابطى مانند ازدواج، دوستى، كمك و احسان، تعليم و تعلّم، تعامل فرهنگى، تجارى، و همزيستى با غيرمسلمانان را محدود كرده و براى حضور غيرمسلمان در قلمرو حكومت اسلامى و تصدى مناصب و پستهاى حساس، سخت‏گيرى كرده است و تسلط و ولايت غيرمسلمان بر مسلمان را به هيچ‏وجه نمى‏پذيرد.

كليدواژه ‏ها: مطهرى، اسلام، مسلمان، غيرمسلمان، محدوديت، كافر.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
200
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه