قصه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راه كارهاى آموزش مفهوم مرگ به كودكان با تكيه بر قرآن و روايات اسلامى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

مريم عشورى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه الزهرا عليهاالسلام            maryameashouri@yahoo.com

طيبه ماهروزاده / دانشيار دانشگاه الزهرا عليهاالسلام               mahrouzadeh@alzahra.ac.ir

دريافت:25/11/95               پذيرش: 22/5/96

 

چكيده

مرگ رخدادى عظيم در زندگى بشر است و انتقال از سرايى به سراى ديگر است. هرگز اين رخداد براى بشر خوشايند نيست، اما بااندك تأمل، سرنوشت عقوم بشر است كه بايد خود را براى آن آماده ساخت. ازاين رو، به كارگيرى راه كارهاى صحيح براى آموزشمفهوم «مرگ» به كودكان، به مثابه گذاشتن سنگ بناى سلامت فرد و اجتماع است. راه كارهاى صحيحى كه بايد مبتنى بر تأمل، متكىبر مبانى فلسفى اسلام و فراخور سن آنها باشد.

     اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى در پى آن است تا با استناد به قرآن و منابع دينى و با تكيه بر برهان «خلف»، راه كارهايى مؤثربراى آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان ارائه دهد. نتايج مبيّن آن است كه در گام اول، آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان، بايد مبتنى برطفره رفتن و اجتناب از بسط مفاهيم مربوط به مرگ باشد، و در گام هاى بعد، مربى بايد از طريق روش هايى مانند «تشبيه» و «مشاهدهچرخه حيات و ممات در طبيعت» استفاده كند.

 

كليدواژه ها: مرگ، راهكار، آموزش، طفره، قصه، تشبيه.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
85

نقش قصه در آموزش مفاهيم دينى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

الياس بيگدلى / دانشجوى دكترى مشاوره دانشگاه علّامه طباطبايى               bigdeli2mt@gmail.com        

طاهره الهى / استاديار گروه روان شناسى دانشگاه زنجان            elahi_tahereh@yahoo.com                     

دريافت: 13/3/93               پذيرش: 10/9/93

 

چكيده

بشر امروزى كه گرفتار تجدد و نوگرايى شده است، رويكرد نوينى به معنويت، اخلاق، دين و ارزش هاى دينى پيدا كرده و دريافته است كه هدايت انسان به سوى تعالى تنها در پرتو آموزه ها و مفاهيم دينى امكان پذير خواهد بود. در نگاهى كلان، دين معيار هدايت، عامل معنادهى و هويت بخشى به انسان و نسخه رستگارى بشر است كه بايد براى آموزش مفاهيم پويا و ماندگار آن و تربيت دينى و التزام درونى افراد، روش ها و سازوكارهاى مناسب فراهم آيد. يكى از بهترين و زيباترين و اثربخش ترين سازوكارها براى آموزش مفاهيم دينى زبان قصه است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بررسى نقش و اهميت قصه در آموزش مفاهيم دينى، ميزان هماهنگى اصول آموزشى حاكم بر قصه و مفاهيم دينى و شناسايى مفاهيم كه از طريق زبان قصه قابل آموزش است انجام شد. همچنين اصول حاكم بر قصه و مطابقت آنها با اصول حاكم بر آموزش مفاهيم دينى مورد بررسى قرار گرفت. در نهايت، آموزه ها و مفاهيمى كه با زبان قصه مى توان به بهترين وجه آموزش داد با ذكر نمونه هاى قرآنى و به مدد آيات و روايات، واكاوى و مشخص گرديد. با اطمينان مى توان گفت كه قصه گوياترين زبان آموزشى مفاهيم و آموزه هاى دينى و قرآنى است كه بايد در امر تعليم و تربيت دينى بيش از پيش مورد توجه اوليا، مربيان، معلمان، استادان و صاحب نظران قرار گيرد.

 

كليدواژه ها: قصه، آموزش، مفاهيم دينى، كودكان و نوجوانان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه